Show simple item record

dc.contributor.advisorAlagözlü, Nuray
dc.contributor.authorKazykhankyzy, Lazura
dc.date.accessioned2019-07-26T08:33:09Z
dc.date.issued2019-07
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8065
dc.description.abstractThe aim of the present study was to determine Kazakhstani and Turkish pre-service teachers’ level of Intercultural Communicative Competence (ICC), academic self-concept and L2 motivational self-system and to investigate the nature of relationship among these constructs. To do so, the study followed the paradigm of sequential exploratory mixed methods research, in which the data were collected through questionnaires and semi-structured interviews. ICC scale developed by the researcher, Academic Self-Concept Scale (Liu & Wang, 2005) and L2 Motivational Self-System Scale (Taguchi et al., 2009) were administered to pre-service ELT teachers in Kazakhstan and Turkey. Two groups of participants involved in the study: pre-service ELT teachers (N=314) from Turkey took part in the pilot study and pre-service ELT teachers from Kazakhstan (N=307) and Turkey (N=258) participated in the main study. To analyze the quantitative data descriptive statistics, correlation, regression analyses and content analysis were used. The results indicated that pre-service ELT teachers in Kazakhstani and Turkish educational contexts had high levels of ICC, academic confidence and academic effort, ideal L2 self, ought to L2 self and attitudes to learning English. Further results revealed that statistically significant differences existed between Kazakhstani and Turkish pre-service teachers in terms of their level of ICC, academic confidence and ought to L2 self-guide. Regression analyses revealed that while the best predictor of Kazakhstani pre-service ELT teachers ICC was academic confidence, Turkish pre-service ELT teachers ICC was best predicted by their ideal L2 self.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectICCtr_eng
dc.subjectPre-service ELT teacherstr_eng
dc.subjectAcademic self-concepttr_eng
dc.subjectL2 motivational self-systemtr_eng
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleThe Predictors Of Intercultural Communicative Competence In Turkish And Kazakh Settıngs: Academic Self-Concept And L2 Motivational Self-Systemtr_eng
dc.title.alternativeKazakistan ve Türkiyede Kültürlerarası İletişim Yeterliğinin Yordayıcıları: Academic Öz Benlik Kavramı ve İkinci Dile Yönelik Öz Motivasyon Sistemitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Kazakistan ve Türkiye’deki İngiliz Dili Eğitimi bölümü iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerinin Kültürlerarası İletişim Yeterliği (ICC), akademik öz benlik ve ikinci dile yönelik motivasyon düzeyini belirlemek ve bu yapılar arasındaki ilişkinin niteliğini ortaya koymaktır. Bu çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmada Araştırmacı tarafından ICC ölçeği geliştirilmiş; Liu ve Wang (2005) tarafından geliştirilmiş Akademik Öz Benlik Ölçeği ve Taguchi, Magid and Papi (2009) tarafından geliştirilmiş İkinci Dile Yönelik Motivasyon Sistemi Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada örneklem iki aşamalı olarak belirlenmiştir. Birinci aşamada ölçek geliştirmek için Türkiye'den İngiliz Dili Eğitimi bölümü öğrencileri (N = 314), ikinci aşamada esas uygulama için Kazakistan'dan (N = 307) ve Türkiye'den (N = 258) İngiliz Dili Eğitimi bölümü öğrencilerinden örneklem oluşturulmuştur. Nicel verilerin tanımlayıcı istatistiklerini analiz etmek için korelasyon ve regresyon analizleri ve nitel veri içerik analizi için kullanılmıştır. Sonuçlar, Kazakistan ve Türkiye'deki eğitim alanlarındaki ELT öğretmenlerinin yüksek ICC, akademik güven ve akademik çaba, İdeal L2 öz, L2 öz için olması ve İngilizce öğrenmeye yönelik tutumu olduğunu göstermiştir. Diğer sonuçlar, Kazakistanlı ve Türk öğretmen adayları arasında, ICC düzeyleri, akademik güvenleri ve L2'nin kendi kendine rehber olması gerektiğini istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Regresyon analizleri, Kazakistan'ın hizmet öncesi ELT öğretmenleri ICC'nin en iyi yordayıcısının akademik güven olduğunu gösterirken, Türkiye'deki hizmet öncesi ELT öğretmenleri ICC'nin ideal L2 rehberleri tarafından en iyi tahmin edildiği ortaya çıkmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record