Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu Aktan , Derya
dc.contributor.authorTekin , Yusuf Taner
dc.date.accessioned2019-07-26T08:34:06Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-15
dc.identifier.citationAçıkgöz, K. Ü. (1992). İş birlikli öğrenme: Kuram, araştırma ve uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası. Bağcı, K. (2015). WEB tabanlı uzaktan eğitim sistemini kullanmaya devam etme niyetini etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van. Bahadır, E. (2012). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programına (PISA 2009) göre Türkiye’deki öğrencilerin okuma becerilerini etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Başıbüyük, O., Böke, K., Büker, H., Demir, İ., Demir, O.Ö., Demir, S., Demirci, S., Dolu, O., Durna, T., Gürer, C., Karakuş, Ö., Köksal, T., Köseli, M., Özdoğan, A. & Sevinç, B. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Böke, K. (Ed.). Örnekleme içinde (s.112-115, s 125-126). İstanbul: Alfa Yayınları. Başusta, N.B. (2010). Ölçme eşdeğerliği. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 58-64. Başusta, N.B., & Gelbal, S. (2015). Gruplar arası karşılaştırmada ölçme değişmezliğinin test edilmesi: PISA öğrenci anketi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (4), 80-90. Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley- Interscience Publication. Brown, T.A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. (Second Edition). New York, The Guilford Press. Bryne, B. M. & Watkins, D. (2003). The issue of measurement invariance revisited. Journal Of Cross-Cultural Psychology, 34, (2), 155-175. Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Campbell, H., Barry, C. L., Joe, N. J & Finney, J. S. (2008). Configural, metric and scalar invariance of the modified achievement goal questionnaire across African American and white university students. Educational and Psychological Measurement, 68(6), 988-1007. Cheung, G. W. & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-Fit indexes for testing measurement invariance. Structural Equation Modeling, 9 (2), 233-255. Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Philadelphia: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. Çerezci, E. T. (2010). Yapısal eşitlik modelleri ve kullanılan uyum indekslerinin karşılaştırılması (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş.(2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. Demir, Ö. & Seferoğlu, S.S. (2017). İşbirlikli Problem Çözmenin Kodlama Eğitimine Yansıması Olarak Eşli Kodlamanın İncelenmesi. 5th International Instructional Technologies& Teacher Education Symposium. 11-13 October 2017, İzmir. Doğan, M. (2013). Doğrulayıcı faktör analizinde örneklem hacmi, tahmin yöntemleri ve normalliğin uyum ölçütlerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. Durgun, Y. & Kocagöz, E. (2010). Yapısal eşitlik modellemesi ve regresyon: Karşılaştırmalı bir analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35,1-17. Erkoç, M.F. (2018). İş birlikli oyun tasarımının eleştirel düşünme, problem çözme ve algoritma geliştirme becerisine etkisi. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Erkorkmaz, Ü., Etikan, İ., Demir, O., Özdamar, K. & Sanisoğlu, S.Y. (2011). Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Uyum İndeksleri XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Sözlü Bildiri.12-14 Eylül 2011, Ankara. Gömleksiz, M. (1993). Kubaşık öğrenme yöntemi ile geleneksel yöntemin demokratik tutumlar ve erişiye etkisi (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. Greiff, S., Wüstenberg, S., Molnár, G., Fischer, A., Funke, J., & Csapó, B. (2013). Complex problem solving in educational contexts - something beyond g: Concept, assessment, measurement invariance, and construct validity. Journal of Educational Psychology, 105(2), 364-379. Hesse, F. W. (2017). Designs for operationalizing collaborative problem solving for automated assesment. Journal of Educational Measurement, Spring, 2017,54(1), 12-35. Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc. Kaplan, D. (2000). Structural equation modeling: Foudantion and extensions. California: Sage Publications, Inc. Karaduman, B. (2017). Sınav stresi ölçeğinin uyarlanması ve ölçme değişmezliğinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Karakoç Alatlı, B. (2016). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA-2012) okuryazarlık testlerinin ölçme değişmezliğinin incelenmesi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Kardaş, M. N. (2013). İş birlikli öğrenme yönteminin sınıf öğretmeni adaylarının yazılı anlatım becerilerine etkisi (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Kaya, T.G. (2015). Epistemology of problem solving and an annotation framework for collaborative problem solving environments (Master’s Thesis). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Kıbrıslıoğlu, N. (2015). PISA 2012 matematik öğrenme modelinin kültürlere ve cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi: Türkiye- Çin (Şangay)-Endonezya örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Kline, R. B., (2011). Principles and practices of structural equation modelling. New York: The Guilford Press. Mark, B. A. & Wan, T.T.H (2005). Testing measurement equivalence in a patient satisfaction instrument. Western Journal of Nursing Research, 27 (6), 772-787. Millî Eğitim Bakanlığı, (2016). PISA 2015 Ulusal Raporu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı. Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. Pyschometrika, 58, 525-543. Nelson, L.M. (2009). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory, Volume II. New York: Routledge Publishing, (ISBN 978-0-8058-2859-7) OECD, 2017. PISA 2015 results (Volume 5): Collaborative problem solving. Paris: OECD Publishing. Oliden, P., E. & Lizaso, J, M. (2013) Invariance levels across language versions of the PISA 2009 reading comprehension tests in Spain, Psicothema, 25(3), 390-395. Schermelleh, E.K & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structual equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(22), 23-74. Önen, E. (2009). Ölçme değişmezliğinin yapısal eşitlik modelleme teknikleri ile incelenmesi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Öngen, K.B. (2010). Doğrulayıcı faktör analizi ile bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. Özdemir, S. (2005). Web ortamında bireysel ve iş birlikli problem temelli öğrenmenin eleştirel düşünme becerisi, akademik başarı ve internet kullanımına yönelik tutuma etkileri. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Experimental design using ANOVA, Belmont, CA: Duxbury. Tabachnick, B. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics.(sixth edition) Boston: Pearson Education. Tucker, K. L., Ozer, D. J, Lyubomirsk, S. & Boehm, J. K. (2006). Testing for measurement ınvariance in the satisfaction with life scale: A comparison of Russians and North Americans. Social Indicators Research, 78, 341–360. Uyar, Ş. (2011). PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrenme stratejileri modelinin farklı gruplarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Uyar, Ş. & Doğan, N. (2014). PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrenme stratejileri modelinin farklı gruplarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Ekim, 30-43. Uzunosmanoğlu, S.D. (2013). Examining computer supported collaborative problem solving processes using the dual- eye tracking paradigm (Master’s Thesis). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Vandenberg, R. J., & Lance, C.E. (2000). A review and synthesis of the measurement ınvariance literature: Suggestions, practices and recommendations for organizational research. Organizational Research Methods, 3 (1), 4-70. Van De Vijyer, F. J. R. (1998). Towards a theory of bias and equivalence. ZUMA- Machricten Spezial, 41-65. Wang, J & Wang, X. (2012). Structural equation modelling: Applications using mplus. (First edition). UK: Wiley Publications. Wu, D. A., Li, Z. & Zumbo, B. D. (2007). Decoding the meaning of factorial ınvariance and updating the practice of multi-group confirmatory factor analysis: A demonstration with TIMSS data. Practical Assesment, Research and Evaluation,12 (3), 1-26. Yandı, A., Köse, İ.A & Uysal, Ö. (2017). Farklı yöntemlerle ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (1), 243-253. Yönez, H. (2012). İş birlikli öğrenme yönteminin ilköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına ve temel dil becerilerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Yurt, E. (2014). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını açıklayan bir yapısal eşitlik modeli (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8069
dc.description.abstractPurpose of the research is; examine PISA 2015 Cooperative Problem Solving to intercultural measurement invariance of cooperative problem solving model created by Xandar sub-test. within this scope the research was conducted total 2.990 people which was from 1.032 people from Turkey, 923 from Norway and 1.035 from Singapore. Exploratory factor analysis was first performed in order to see the factor distributions of the substances applied in cooperative problem solving and to determine whether they are in the structures specified in the literature. The cooperative problem solving model revealed by exploratory factor analysis was confirmed by confirmatory factor analysis with 7 items and 2 factors. The model data compliance level of the verified model is that it conforms well to the level of significance p = 0.05. At the same time, the values of X2 / df (3,127), RMSEA (0,027), CFI (0,987) and TLI (0,979), which were examined in order to control the effect of sample size, showed that the model was well matched. In the next step, it was investigated whether the model provides measurement invariance between cultures. Invariance analyzes were analyzed by Multi-Group Confirmatory Factor Analysis. The findings show that the cooperative problem solving model provides only structural invariance between cultures and has not provided the metric invariance phase. Therefore, scale and strict invariance stages could not be tested. Obtained results; show that the comparison is not meaningful between the country and test the factor loadings, variances, reveals that vary in the error variance and covariance.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ix Bölüm 1 1 Giriş 1 Problem Durumu 2 Araştırmanın Amacı ve Önemi 3 Problem Cümlesi 4 Sayıltılar 4 Sınırlılıklar 4 Bölüm 2 5 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 5 Ölçme Değişmezliği 5 Yapısal Eşitlik Modeli 9 Doğrulayıcı Faktör Analizi 14 Çok Gruplu Doğrulayıcı Faktör Analizi 15 Yapısal (Biçimsel) Değişmezlik (Configural Invariance) 16 Metrik Değişmezlik (Metric Invariance) 16 Skaler/Ölçek Değişmezliği (Scalar Invariance) 17 Tam/Katı Değişmezlik (Strict Invariance) 18 İş Birlikli Problem Çözme 19 İlgili Araştırmalar 23 Bölüm 3 29 Yöntem 29 Araştırma Yöntemi 29 Çalışma Grubu 29 Veri Toplama Süreci 30 Veri Toplama Araçları 31 Verilerin Analizi 35 Bölüm 4 41 Bulgular ve Yorumlar 41 Seçilen Ülkeler ve Xandar Alt Testine İlişkin Betimsel İstatistikler 41 Değişmezlik Aşamalarına İlişkin Bulgular 41 1 Numaralı Alt Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular 42 2 Numaralı Alt Problemin Çözümüne Yönelik Bulgular 46 Bölüm 5 49 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 49 Sonuçlar 49 Öneriler 50 Kaynaklar 53 EK-A: MPLUS Programıyla Test Edilen Ölçme Değişmezliği Betikleri 58 EK-B: Etik Komisyon Onay Bildirimi 65 EK-C Etik Beyanı 66 EK-Ç: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 67 EK-D: Thesis Originality Report 68 EK-E: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 69tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİş birlikli problem çözmetr_TR
dc.subjectÖlçme değişmezliği
dc.subjectÇok gruplu doğrulayıcı faktör analizi
dc.subjectYapısal eşitlik
dc.title2015 Pisa İş Birlikli Problem Çözme Becerilerinin Ülkelere Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi: Türkiye, Norveç, Singapurtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Measurement Invariance Of Pisa 2015 Collaborative Problem Solving Skills According To Countries: Turkey, Norway, Singaporetr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı; PISA 2015 İş Birlikli Problem Çözme Becerileri Xandar alt testi ile oluşturulan iş birlikli problem çözme modelinin kültürler arası ölçme değişmezliğini incelemektir. Bu kapsamda araştırma Türkiye'den 1032, Norveç'ten 923, Singapur'dan 1035 olmak üzere toplam 2990 kişi ile yürütülmüştür. İş birlikli problem çözme kapsamında uygulanan maddelerin faktör dağılımlarını görmek ve literatürde belirtildiği yapılarda olup olmadığını ortaya koymak adına ilk olarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile ortaya konulan iş birlikli problem çözme modeli 7 madde ve 2 faktör olmak üzere doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Doğrulanan modelin model veri uyum düzeyi p=0,05 anlamlılık seviyesi için iyi uyum gösterdiği yönündedir. Aynı zamanda örneklem büyüklüğünden etkilenme durumunu kontrol etmek adına incelenen X2/df (3,127), RMSEA (0,027), CFI (0,987) ve TLI (0,979) değerleri de modelin iyi uyum gösterdiğini ortaya koymaktadır. Sonraki aşamada modelin kültürler arasında ölçme değişmezliğini sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir. Değişmezlik analizleri Çok Gruplu Doğrulayıcı Faktör Analizi ile ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, iş birlikli problem çözme modelinin kültürler arasında yalnızca yapısal değişmezliği sağladığını göstermekte olup metrik değişmezlik aşamasını sağlamamıştır. Bu nedenle ölçek ve katı değişmezlik aşamaları test edilememiştir. Elde edilen sonuçlar; ülkeler arasında karşılaştırmanın anlamlı olmadığını göstermekte ve testin faktör yükleri, varyansları, hata varyansları ve kovaryanslarının da farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-9068-7894tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record