Show simple item record

dc.contributor.advisorBalaman, Ufuk
dc.contributor.authorMutaf, Betül
dc.date.accessioned2019-07-26T08:36:54Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8083
dc.description.abstractThis study mainly aimed at investigating metalinguistic knowledge (MLK) of pre-service teachers of English. More specifically, it sought to explore MLK of pre-service teachers of English, the effect of gender and grade levels on their MLK, and their awareness of MLK. The study adopted a mixed methods research design. The quantitative data were collected from 120 pre-service teachers of English studying at Hacettepe University in 2017-2018 academic year spring term and 2018-2019 academic year fall term through Metalinguistic Knowledge Test used by Alderson and Horák (2010). The questions in the test intended to test the grammatical features encountered in the pedagogical grammar content of English language. The results of the quantitative data analysis indicated that the majority of the pre-service teachers of English had moderate level of metalanguage. While any significant effect of gender variables was not observed, grade level differences indicated a significant effect on their metalanguage. The qualitative data were collected from 18 pre-service teachers of English through semi-structured interviews and analyzed through thematic analysis. The results presented that almost none of the participants was well aware of the metalinguistic knowledge as a concept. When the participants were requested to express their self-perceptions on this concept, most of them stated that they did not think they had a sufficient level of MLK and that they needed further training on this domain. Besides, they added that internalizing metalinguistic knowledge could be really essential for English language teachers and it could make a great contribution to their grammar teaching practices.tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectpreservice teachers of Englishtr_TR
dc.subjectmetalinguistic knowledgetr_TR
dc.subjectgrammar teachingtr_TR
dc.subjectpedagogical grammartr_TR
dc.subjectMLKtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleAn Investigation of Metalinguistic Knowledge of Pre-Service Teachers of English in a Turkish Contexttr_TR
dc.title.alternativeTürkiye'deki İngilizce Öğretmen Adaylarının Üst Dil Bilgilerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma temelde hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin üst dil bilgisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Daha belirgin olarak, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin üst dil bilgilerini, cinsiyet ve sınıf düzeylerinin etkisini ve onların üst dil bilgisi konusundaki farkındalıklarını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma karma yöntem yaklaşımını benimsemiştir. Çalışmanın nitel verileri, 2017-2018 bahar dönemi ve 2018-2019 akademik öğretim yılının güz döneminde Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim gören 120 hizmet öncesi İngilizce öğretmenine, Alderson ve Horák (2010) tarafından kullanılan Üst Dil Bilgisi Testi uygulanarak elde edilmiştir. Testteki sorular, genellikle pedagojik dil bilgisi içeriğinde karşılaşılan dil bilgisi terimlerini test etmeyi amaçlamaktadır. Elde edilen nitel verilerin analiz sonuçları hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin orta seviyede üst dil bilgisine sahip olduklarını göstermiştir. Katılımcıların üst dil bilgi seviyeleri üzerinde cinsiyet değişkenlerinin anlamlı bir etkisi gözlenmezken, sınıf seviyesi farklılıklarının anlamlı derecede etkisi gözlenmiştir. Araştırmanın nitel kısmında, veriler 18 hizmet öncesi İngilizce öğretmenleriyle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiştir. Elde edilen veriler tematik analiz metoduyla analiz edilmiştir. Sonuçlar, ilk etapta, hemen hemen hiçbir katılımcının üst dil bilgisi kavramına dair tam anlamıyla farkındalığı olmadığını göstermiştir. Katılımcılara üst dil bilgisi hakkında bilgi verilip bu kavram hakkındaki düşüncelerini açıklamaları istendiğinde, nicel verilerle tutarlı sonuçlara ulaşılmış ve katılımcılar yeterli seviyede üst dil bilgisine sahip olmadıklarını düşündüklerini ve bu bilgi alanına yönelik daha fazla öğretime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, üst dil bilgisini içselleştirmenin İngilizce öğretmenleri için gerçekten gerekli olabileceğini ve dil bilgisi öğretimi uygulamalarına büyük katkı sağlayabileceğini de eklemişlerdir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-26T08:36:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess