Show simple item record

dc.contributor.advisorKelecioğlu, Hülya
dc.contributor.authorŞentürk, Tuba
dc.date.accessioned2019-07-26T08:37:48Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-19
dc.identifier.citationŞentürk, T. (2019). TIMSS’de değişen madde fonksiyonu gösteren maddelerin madde özellikleri açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8087
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to whether relationship between the item difficulties with Differential Item Functioning (DIF) according to gender in the TIMSS 2015 mathematics test and DIF coefficients of these items or not. For this purpose, three methods (Mantel-Haenszel, SIBTEST and Raju Field Model) were used to determine the items in TIMSS 2015 mathematics test. The research group of this study consisted of Turkey working group of eighth grade students who takes first, second and fourteenth booklets in mathematics test. In the analysis, items with at least B level (medium level) DIF were discussed in three methods. One parameter logistic model (Rasch Model) for the parameter value b, indicating the item difficulties of the items determined as DIF as a result of the analyzes using methods, is used by converting item difficulties into unit standard normal values according to Classical Test Theory. According to the findings of the research, in the three booklets, ten items in the first booklet, nine items in the second booklet and twelve items in the fourteenth booklet show DMF according to gender. There are common items in different booklets and five items show DIF in more than one booklet. It is seen that the groups they work in favor of these common items are the same in different booklets in case of methods are the same. No significant relation was found between item difficulties parameters and DIF coefficients both Item Response Theory models and Classcal Test Theory models.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini viii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ix Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 3 Araştırma Problemi 4 Sayıltılar 4 Sınırlılıklar 4 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 5 Değişen Madde Fonksiyonu (DMF) 5 Madde Özeliklerinin Kestirilmesinde Kullanılan Yöntemler 14 İlgili Araştırmalar 17 Bölüm 3 Yöntem 23 Araştırmanın Türü 23 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 23 Veri Toplama Süreci 25 Veri Toplama Araçları 25 Verilerin Analizi 27 TIMSS 2015 Verilerine ait Betimsel İstatistiklerinin Hesaplanması 29 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 35 Bölüm 5 Tartışma, Sonuç ve Öneriler 46 Tartışma 46 Sonuç 49 Öneriler 50 Kaynaklar 52 EK-A: Paralel Analiz Yöntemi Sonuçları 58 EK-B: DMF Analiz Sonuçları 61 EK-C: Madde Analiz Sonuçları 72 EK-Ç: R Studio Analiz Kodları 76 EK-D: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 77tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectDeğişen madde fonksiyonutr_TR
dc.subjectMadde güçlüğütr_TR
dc.subjectMantel-Haenszeltr_TR
dc.subjectSIBTESTtr_TR
dc.subjectTIMSS 2015tr_TR
dc.subjectRaju Alan modelitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleTımss’de Değişen Madde Fonksiyonu Gösteren Maddelerin Madde Özellikleri Açısından İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeItem Property Investigation Of The Items Having Differential Item Functioning In Timsstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada TIMSS 2015 matematik testindeki maddelerin cinsiyete göre Değişen Madde Fonksiyonu (DMF) gösterenleri tespit edip bu maddelerin madde güçlükleri ile DMF katsayıları arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada TIMSS 2015 matematik testindeki maddelerin cinsiyete göre DMF gösterip göstermediği üç yöntemle (Mantel-Haenszel, SIBTEST ve Raju Alan Modeli) tespit edilmiştir. DMF gösteren maddeler ile bu maddelerin Madde Tepki Kuramı (MTK) ve Klasik Test Kuramı (KTK)’na göre belirlenen madde güçlük değerleri arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015 TIMSS araştırması Türkiye örneklemi sekizinci sınıf öğrencileri arasından birinci, ikinci ve on dördüncü kitapçıkları alan öğrenciler oluşturmuştur. Analizler öğrencilerin matematik alt testine verdikleri cevaplar kullanılarak yapılmıştır. DMF belirlenirken KTK yöntemlerinden MH ve SIBTEST, MTK yöntemlerinden ise Raju Alan Modeli yöntemleri kullanılmıştır. Yöntemler kullanılarak yapılan analizler sonucunda en az B düzeyinde (orta düzey) DMF gösterdiği belirlenen maddelerin MTK’ya göre madde güçlüklerini gösteren b parametre değeri için Bir Parametreli Lojistik Model (1PLM), KTK’ya göre madde güçlükleri birim standart normal değerlere (Zpj) dönüştürülerek kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre üç kitapçıkta cinsiyete yönelik DMF gösteren birinci kitapçıkta on, ikinci kitapçıkta dokuz ve on dördüncü kitapçıkta on iki madde bulunmuştur. Farklı kitapçıklarda DMF gösteren ortak maddeler bulunmakta olup beş madde birden çok kitapçıkta DMF göstermektedir. Aynı yöntemler kullanıldığında bu ortak maddelerin lehine işledikleri grupların farklı kitapçıklarda da aynı olduğu görülmektedir. DMF’li maddelerin KTK’ya bağlı Zpj değerleri ve 1PLM model ile kestirilen madde güçlük parametresi (b) ile DMF katsayıları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess