Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkasımoğlu, Nihan
dc.contributor.authorErözeren, Hamiyet
dc.date.accessioned2019-07-26T08:43:33Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.citationErözeren, H. (2019). İlkokul Bahçelerinin Mevzuata Uygunluğu ve Eğitim Paydaşlarının Okul Bahçesinin Kullanımına İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankaratr_TR
dc.identifier.uriyök referans 10272551
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8110
dc.description.abstractThe purpose of this study is to identify the appropriateness of primary schoolyards’ to the legislation and the stakeholders’ opinions concerning the schoolyard usage. After analyzing the schoolyard regulations, schoolyards’ appropriateness to the legislation was evaluated via the school managements opinions, and also primary schoolyards’ current situation and the primary school teachers opinions for the ideal schoolyard was identified, studied via the primary school teachers opinions. The universe of the study are teachers and school managements working at the public primary schools in Ankara, and 352 teachers and 59 school managements working at the public primary schools during 2017-2018 academic year in Ankara constitute the sample. The quantitative research method and survey model were used. Two different survey forms were used as data collection tools. The school managements opinions on legislation and the primary school teachers’ opinions on schoolyards were identified with the survey forms developed by the researcher. Also, the researcher studied the schoolyards she visited and took schoolyard photos after getting permission from school managements. Photos are placed under the suitable titles and they contributed to the enrichment of the thesis. While analyzing the data, Statistical Package Program for Social Sciences 20 (IBM SPSS Statistics 20), descriptive statistics (percentage, frequency, arithmetic mean) were used. At the end of the research, it is obtained that there is disharmony between the current schoolyards’ situation and the schoolyards defined at the legislation in Çankaya district, and the schoolyards fail to satisfy teachers’ and students’ necessities.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKabul ve Onay i Öz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini viii Şekiller Dizini xi Simgeler ve Kısaltmalar Dizini xii Bölüm 1 Giriş 2 Problem Durumu 2 Araştırmanın Amacı ve Önemi 7 Araştırma Problemi 9 Sayıltılar 11 Sınırlılıklar 11 Tanımlar 11 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 14 Okul Bahçelerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler 14 Okul Bahçesi Tasarımının Tarihi 35 Oyun ve Oyunun Çocukların Hayatındaki Önemi 38 Oyuna İlişkin Hukuki Düzenlemeler 39 Gelişim ve Gelişim Dönemleri 42 Oyunun Gelişime Olan Etkileri ve Katkıları 47 Oyun Kuramları 49 Oyun Çeşitleri 50 Oyun Alanları 52 Oyun Alanı Çeşitleri 54 Oyun Alanı Olarak Okul Bahçeleri 58 Engelli Bireyler, Oyun ve Okul Bahçeleri 60 İlgili Araştırmalar 63 Bölüm 3 Yöntem 80 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 81 Veri Toplama Süreci 87 Veri Toplama Araçları 88 Verilerin Analizi 95 Araştırmanın İç ve Dış Geçerliği 95 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 97 Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İlkokul Bahçelerinin Mevzuata Uygunluğuna İlişkin Bulgular 97 İlkokul Öğretmenlerinin Okul Bahçelerinin Kullanımına İlişkin Görüşlerine Ait Bulgular 119 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 151 Sonuçlar 151 Öneriler 158 Kaynaklar 160 EK-A: Okul Yöneticileri Anket Formunun Geliştirilmesi 172 EK-B: Okul Yöneticileri Anket Formunda Uzman Görüşü Sonrası Yapılan Değişiklikler 180 EK-C: İlkokul Öğretmenleri Anket Formunda Uzman Görüşü Sonrası Yapılan Değişiklikler 185 EK-Ç: Okul Yöneticileri Anketi Ön Uygulama Formu 187 EK-D: Okul Yöneticileri Anket Formunda Ön Uygulama Sonrası Yapılan Değişiklikler 192 EK-E: İlkokul Öğretmenleri Anketi Ön Uygulama Formu 194 EK-F: İlkokul Öğretmenleri Anket Formunda Ön Uygulama Sonrası Yapılan Değişiklikler 200 EK-G: Okul Yöneticileri Anket Formu (Ana Uygulama Formu) 203 EK-H: İlkokul Öğretmenleri Anket Formu (Ana Uygulama Formu) 208 EK-I: Çankaya İlkokulları Listesi 215 K-İ: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 217 EK-J: Ankara İl MEM’den Alınan İzin 218 EK-K: Etik Beyanı 219 EK-L: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 220 EK-M: Thesis Originality Report 221 EK-N: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 222tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectOkul bahçesitr_TR
dc.subjectOkul bahçesi ekipmanları
dc.subjectEğitim paydaşları
dc.subjectOkul bahçesi standartları
dc.subjectİlkokul
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleİlkokul Bahçelerinin Mevzuata Uygunluğu ve Eğitim Paydaşlarının Okul Bahçesinin Kullanımına İlişkin Görüşleritr_TR
dc.title.alternativePrımary Schoolyards’ Appropriateness To The Legislation And Stakeholders’ Opinions Concerning Schoolyards’ Usagetr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, ilkokul bahçelerinin mevzuata uygunluğunun ve eğitim paydaşlarının okul bahçelerinin kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, okul bahçelerine ilişkin mevzuat incelenerek; okul yöneticilerinin görüşlerine dayalı olarak ilkokul bahçelerinin ilgili mevzuata uygunluğu değerlendirilmiştir. Ayrıca ilkokul öğretmenlerinin görüşleri yoluyla da ilkokul bahçelerinin kullanımına ilişkin mevcut durumu ve ideallerindeki okul bahçelerine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Ankara ili Çankaya ilçesi ilkokullarının okul yöneticileri ve öğretmenleri, örneklemini 2017-2018 örneklemini 2017-2018 akademik yılında Çankaya ilkokullarında çalışan 352 ilkokul öğretmeni ve 59 okul yöneticisi oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemi ve tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak iki farklı anket formu kullanılmıştır. Okul yöneticilerinin mevzuata ve ilkokul öğretmenlerinin okul bahçelerine ilişkin görüşleri araştırmacı tarafından geliştirilen anket formları ile belirlenmiştir. Ayrıca araştırmacı ziyaret ettiği okulların bahçelerini incelemiş ve okul yöneticilerinden izin alarak bahçelerin fotoğraflarını çekmiştir. Çekilen fotoğraflar ilgili başlıklar altına yerleştirilerek bulguların desteklenmesi amaçlanmıştır. Verilerin analizinde Sosyal Bilimleri için İstatistik Paket Programı 20 (IBM SPSS Statistics 20) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama gibi teknikleri içeren betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, Çankaya ilçesindeki okul bahçelerinin mevcut durumları ile mevzuatta yer alan okul bahçeleri arasında bazı uyumsuzlukların olduğu, okul bahçelerinin öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Educationtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Students, Teachers, School Personneltr_TR
dc.subject.jitaJITA Classification System of Library and Information Science::Managementtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess