Show simple item record

dc.contributor.advisorCinemre, Şükrü Alpan
dc.contributor.authorÇoban, Onur
dc.date.accessioned2019-08-01T08:49:11Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8484
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the potentiation effect of complex training method on jump height and reactive strength index. For this purpose, 10 recreational active males (Age:25 ± 2.53 years, Height: 186.81 ± 8.46 cm, Weight:84.68 ± 8.02 kg) who has 2 year strength training experience and lifts half squat with at least 1.5 times more than their bodyweight. Participants came twice to the labaratory with 48 hours apart. Anthropometrics measurments, 1RM half squat weight and optimal drop heights were determined during the first session. In the second session participants have applied the complex training method with 3 sets 90% 1-RM half squat and 5 vertical jumps. 15 sec later of the end of the last set the drop jump tests were began. The tests were continued at 2nd, 4th, 8th, 12th and 16th minutes after the third set of complex training protocol. Jump heights, ground contact times and reactive strenght index scores recorded for analysis. It was understood that parametric assumptions of the data obtained were fulfilled (p> 0.05). According this finding repeated measures ANOVA test was used to determine the differences of testing times of each parameter. The confidence interval was accepted as 0.05 in this study. As a result of the study, there is a statistically significant difference between the potentiation effect of the complex training and the jump height at the 4th measurement minute (p <0.05). The significance was also seen with the ground contact time in 15th seconds (p<0.05). The significant differences between reactive strength index testing times was at 15th seconds, 2nd, 4th, 12th and 16th minutes (p <0.05). As result of this study, it was observed that complex training potentiation did not have a positive effect on reactive strength index parameters.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Araştırmanın Amacı 2 1.2. Problemler 2 1.3. Hipotezler 3 1.4. Sınırlılıklar 3 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1. Gerilme-Kısalma Döngüsü 4 2.2. Reaktif Kuvvet İndeksi 8 2.3. Aktivite Sonrası Potansiyasyon 10 2.4. Aktivite Sonrası Potansiyasyon Mekanizması 14 2.4.1. Miyozin Düzenleyici Hafif Zincir Fosforilasyonu 14 2.4.2. Nöral Faktörler 18 2.4.3. Pennasyon Açısı 19 2.5. ASP Uygulamasını Etkileyen Bazı Faktörler 20 2.5.1. Cinsiyet 20 2.5.2. Yaş 22 2.5.3. Fibril Tipi 23 2.5.4. Antrenmanlı ve Antrenmansız Gruplar 24 2.5.5. Dayanıklılık ve Kuvvet Sporları için Karşılaştırmalar 25 2.6. ASP için Uygun Yüklenme Yöntemleri 27 2.6.1. Antrenman Şiddeti ve Hacmi 27 2.6.2. Merkezi Sinir Sisteminde Yorgunluk ve Toparlanmanın Optimal Süresi 28 2.6.3. Farklı Yüklenme Çeşitleri 31 2.6.3.1. Ağırlık Yöntemi 31 2.6.3.2. Pliometrik Egzersizler 32 2.6.3.3. Kompleks Antrenman Yöntemi 34 3. GEREÇ VE YÖNTEM 37 3.1. Araştırma Grubu 37 3.2. Veri Toplama Araçları 38 3.2.1. Optimal Düşüş Yüksekliği Ölçümleri 38 3.2.2. Bir Tekrar Maksimal Ölçümleri 38 3.2.3. Antropometrik Ölçümler 38 3.3. Verilerin Toplanması 38 3.4. Verilerin Analizi 40 4. BULGULAR 42 4.1. Araştırma Grubunda Yer Alan Katılımcıların Kompleks AntrenmanÖncesi Bazı Tanımlayıcı İstatistikleri 42 4.2. Araştırma Grubunda Yer Alan Katılımcıların Kompleks Antrenman Öncesi ve Sonrası Bulguları 43 4.3. KAÖ ve KAS RKI Değerlerinin Karşılaştırılması 45 4.4. KAÖ ve KAS SY Değerlerinin Karşılaştırılması 46 4.5. KAÖ ve KAS YKS Değerlerinin Karşılaştırılması 47 5. TARTIŞMA 48 5.1. Kompleks Antrenman Uygulamasının Potansiyasyon Etkisinin Reaktif Kuvvet Indeksi Parametreleri Üzerine Etkisi 48 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 55 6.1. Sonuçlar 55 6.2. Öneriler 55 7. KAYNAKLAR 57 8. EKLER EK-1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzni EK-2: Tez Çalışması Orjinallik Raporu EK-3: Dijital Makbuz EK-4: Onam Formu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPotansiyasyontr_TR
dc.subjectKompleks antrenmantr_TR
dc.subjectReaktif kuvvet indeksitr_TR
dc.subjectPaptr_TR
dc.subjectSıçrama yüksekliğitr_TR
dc.subjectYerde kalış süresitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Genel konulartr_TR
dc.titleKompleks Antrenman Potansiyasyonunun Reaktif Kuvvet İndeksi Parametreleri Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, kompleks antrenman potansiyasyonunun reaktif kuvvet indeksi parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada en az 2 yıl ağırlık antrenman geçmişine sahip, vücut ağırlığının en az 1,5 katı yarım squat egzersizi yapabilen, rekreasyonel olarak aktif 10 erkek katılımcı (Yaş:25 ± 2,53 yıl , Boy: 186,81 ± 8,46 cm, VA:84,68 ± 8,02 kg) yer almıştır. Katılımcılar, laboratuvara iki ölçüm gününde gelmişlerdir. Ölçüm günleri arasında en az 48 saat verilmiştir. İlk ölçüm gününde, katılımcıların antropometrik ölçümleri, 1 Tekrar Maksimum (TM) yarım squat değerleri ve optimal düşüş yükseklikleri belirlenmiştir. İkinci ölçüm gününde, katılımcılardan standart ısınma protokolünü takiben, kompleks antrenman protokolü uygulamaları istenmiştir. Kompleks antrenman protokolü, 3 set 1 TM %90’ı ile 3 tekrar yarım squat ile 5 adet maksimal dikey sıçramadan oluşturulmuştur. 3. setin devamındaki 15. sn, 2., 4., 8., 12. ve 16. ölçüm dakikalarında ilk gün belirlenen optimal düşüş yüksekliğinden derinlik sıçramaları gerçekleştirilmiştir. Bu sıçramalar sonunda sıçrama yüksekliği, yerde kalış süresi ve reaktif kuvvet indeksi değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilerin parametrik varsayımlarının yerine geldiği anlaşılmıştır (p>0.05). Değişkenlerin ölçüm zamanlarına göre farkının incelenmesi amacıyla tekrarlı ölçümlerde ANOVA testi yapılmıştır. Bu çalışmada güven aralığı 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, kompleks antrenman potansiyasyonu ile sıçrama yüksekliği arasında 4. ölçüm dakikasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Kompleks antrenman potansiyasyonu ile yerde kalış süresi arasında 15.saniyede istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). Kompleks antrenman potansiyasyonu ile reaktif kuvvet indeksi arasında 15.saniye, 2.dakika, 4.dakika, 12.dakika ve 16. ölçüm dakikalarında negatif yönde anlamlı bir fark vardır (p<0,05). Bu çalışmanın sonucunda, kompleks antrenman potansiyasyonun reaktif kuvvet indeksi parametreleri üzerine olumlu bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-01T08:49:11Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-3663-9039tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record