Show simple item record

dc.contributor.advisorSayıl Onaran, Bilge
dc.contributor.authorCihangiroğlu, Melike Selcan
dc.date.accessioned2019-08-01T12:36:59Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8492
dc.description.abstractPlaces of memory are spaces with stories, through the experiences of individuals, which carry shared knowledge, history and emotions. Besides the audiovisual and physical elements; feelings, spiritual attachtments and psychologic factors are also effective on the spatial perception of the individuals. These factors and experiences causes the bond between individuals and spaces to be in different ways. This emotional bond is closely related to the atmosphere of the space, which give individuals a sense of place and place attachment, and reflects the genius loci of the place. The individuals who perceive, live, know and experience the space through the mentioned features, give meanings and attribute values to these spaces and record them to their memories. Places of memory, together with the collective perception and consciousness of people, has an important spot in urban and collective memory. However, some changes that occur in time, such as changes in social life and environment; or changes in the urban fabric, ideology, function; or new social happenings, may alter the spatial perception of the individuals. Consequently, the meaning and value attributed to the space by the individuals may change. This thesis supports these statements through works in literature, observations and archive documents within a qualitative framework, and analyzes Ankara Train Station, which is a place of memory and an example building of the republican period, as a case study. Changes in the recent history such as the explosion; the new structure built behind it; diminishing republican structures from the collective memory, have been effective in the determination of the building. In conclusion, in- depth interviews was conducted to examine the changes on the spatial perception of the individuals and on changing values and meanings attributed to space.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZ İ ABSTRACT İİ TEŞEKKÜR İİİ İÇİNDEKİLER DİZİNİ V TABLOLAR DİZİNİ Vİİ GÖRSEL DİZİNİ Vİİİ GİRİŞ 1 BÖLÜM 1: ÇALIŞMA HAKKINDA 5 1.1 ÇALIŞMANIN AMACI 5 1.2 ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 5 1.3 BÖLÜM SONUCU 9 BÖLÜM 2: ALGI VE ANLAMLANDIRMA 11 2.1 ALGI VE MEKÂN ALGISI 12 2.1.1 Algılama Süreçleri 14 2.2 ALGI- BELLEK İLİŞKİSİ VE ANLAMLANDIRMA 17 2.3 MEKÂNIN ALGI, DENEYİM VE ANLAMLANDIRMA İLE İLİŞKİSİ 20 2.3.1 Yer ve Anlam İlişkisi 24 2.3.2 Yerin Ruhu (Genius Loci) 27 2.3.3 Yer Duygusu (Sense of Place) 30 2.3.4 Yer Sevgisi / Yerseverlik (Topophilia) 34 2.4 BÖLÜM SONUCU 36 BÖLÜM 3: BELLEK KAVRAMI VE BELLEK MEKÂNLARI 38 3.1 BELLEK TÜRLERİ 43 3.1.1. Bireysel Bellek 45 3.1.2 Kolektif Bellek 47 3.2 BELLEK MEKÂNLARI 55 3.2.1 Bellek Mekânlarının Bireysel Değeri 59 3.2.2 Bellek Mekânlarının Toplumsal Değeri 61 3.3 KÜLTÜR VE BELLEK İLİŞKİSİ 63 3.3.1 İşlev Değişikliğinin Mekân Algısı ve Kolektif Bellek ile İlişkisi 67 3.3.2 Toplumsal Olayların Mekân Algısı ve Kolektif Bellek ile İlişkisi 71 3.4 BÖLÜM SONUCU 74 BÖLÜM 4: BİR BELLEK MEKÂNI OLARAK ANKARA TREN GARI 76 4.1 TARİHÇE 78 4.2 MİMARİ VE ÇEVRESEL ANALİZ 80 4.3 ANKARA TREN GARI VE TOPLUM BELLEĞİ 105 4.3.1 Gar Ve Çevresinde Sosyal Hayat ve Değişimler 106 4.4 BÖLÜM SONUCU 130 BÖLÜM 5: GÖRÜŞMELER VE BULGULAR 132 5.1 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 132 5.2 BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 135 5.2.1 Tren Seyahatlerinin Bellekteki Yeri 136 5.2.2 Ankara Tren Garı’nın Önemi ve Hissettirdikleri 140 5.2.3 Mekân Algısı, Anlam ve Bellekte Kodlananlar 148 5.2.4 Algı, Anlam ve Değer Değişiminde Çevresel Faktörler 161 5.2.5 Algı, Anlam ve Değer Değişiminde Toplumsal Olaylar ve 10 Ekim’in Etkisi 179 5.2.6 Algı, Anlam ve Değer Değişiminde İşlevin Etkisi 197 5.2.7 Bireysel Umutlar ve Temenniler 205 SONUÇ 210 KAYNAKLAR 221 EKLER 231 EK-1 ETİK KOMİSYONU ONAY BİLDİRİMİ 232 EK-2 GÖRÜŞME SORULARI 233 EK-3 GÖRÜŞMECİ BİLGİLERİ 235 EK-4: TCDD İZİNLERİ 236 EK-5: ETİK BEYANI 238 EK-6: SANATTA YETERLİK TEZİ ORİJİNALLİK RAPORU 239 EK-7: THESIS ORIGINALITY REPORT 240 EK-8: YAYIMLAMA VE FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI 241 EK- 9: GAR PROJELERİ 242 EK-10: SOSYAL HAYATA DAİR 245 EK-11: 10 EKİM ANITINA AİT BELEDİYE KARARI 247tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectBellek mekânları
dc.subjectMekânsal bellek
dc.subjectMekânsal algı
dc.subjectAnlam
dc.subjectDeğer
dc.subjectAnkara Tren Garı
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleBellek Mekanlarının Değer Algısı ve Değişimi Üzerine Bir İnceleme: Ankara Tren Garıtr_TR
dc.title.alternativeA Study on The Value Perception of Memory Spaces and Its Change: Ankara Train Stationtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBellek mekânları, ortak bilgiye, geçmişe ve duygulara ışık tutan; yaşanmışlıkları ile hikâyelere sahip yerlerdir. Bireylerin mekân algılarında görsel, işitsel, fiziksel faktörlerin yanında hisler, manevi bağlılıklar ve psikolojik faktörler de etkilidir. Bu faktörler ve deneyimler; bireylerin mekânlar ile farklı şekillerde bağ kurmalarını sağlar. Bu duygusal bağ, mekânın sunduğu atmosferle yakın ilişki içerisindedir. Bu ilişki bireyin mekâna karşı bir yer duygusuna ve bağlılığa sahip olmasını sağlar; o yerin ruhunu yansıtır. Mekânı bu yönlerini de katarak bütüncül bir şekilde algılayan, tanıyan, deneyimleyen bireyler, mekânı anlamlandırarak; o mekâna bir değer atfederler ve belleklerine kaydederler. Bellek mekânları, bireylerin geliştirmiş olduğu bu kolektif algı ve bilinçle birlikte; tarihi kültürel aktarımların ve geçmişin vasıtası ile kent belleğinde ve kolektif bellekte önemli yer tutarlar. Ancak, zaman içerisinde meydana gelen çeşitli değişimler; sosyal hayat ve çevrenin değişimi; yapısal, kent dokusundaki, ideolojideki, işlevdeki değişiklikler ve toplumsal olaylar, bireylerin mekân algısını değiştirebilir. Böylelikle mekâna atfedilen anlam ve değer de değişime uğrayabilir. Araştırma; yukarıdaki aktarımları var olan çalışmalarla desteklemekte; analizler, gözlemler, arşiv çalışmalarıyla ele almakta; bir Cumhuriyet yapısı olan Ankara Garı’nı, belirtilen kapsamda bir bellek mekânı olarak analiz etmektedir. Kısa tarihinde gerçekleşen patlama olayının, çevredeki tarihi dokunun değişmesinin, arkasına yeni bir gar yapısı yapılmış olmasının ve son dönemde Cumhuriyet Dönemi yapılarının kolektif bellekten silinmesi endişesinin gündeme gelmesi, yapının çalışılmasında etkili olmuştur. Araştırma içerisinde bireylerle derinlemesine görüşmeler yapılmış; değişen süreçle birlikte bireylerin bellek mekânını algısı, mekâna atfettikleri değer ve anlamdaki değişimler ortaya konulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-01T12:36:59Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-6995-9485tr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Artstr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess