Show simple item record

dc.contributor.advisorPehlivan, Serdar
dc.contributor.authorDündar, Sadi Kerim
dc.date.accessioned2019-08-05T12:44:01Z
dc.date.issued2019-06-28
dc.date.submitted2019-06-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8548
dc.description.abstractAt the beginning of the 21st century, with the Fourth Industrial Revolution: Industry 4.0 a new age has begun and a new life model is taking shape. The digital atmosphere covers the physical atmosphere and appears as the new home of human life. Humanity acquires a new identity in the digital atmosphere and migrates its daily life to it. In the new age, as in all scientific fields, there have been radical changes in the theory and practice of design disciplines. Computational design is the new methodology. Algorithm is the new technical language. Data is the new raw material. Design application is shifting from being result-oriented to be process-oriented. Design process is transforming from constructed and assembled forms to growing forms. Design disciplines have the responsibility to design phenomena, laws, systems, spaces, products, and services of life in the digital atmosphere. The only exemplary model that design disciplines can take as a reference is the nature with an evolutionary experience of 3.8 billion years. This fact raises the biomimicry method in design. The computational methodology of the new age reveals the algorithmic biomimicry concept as a current and deeper approach. Algorithmic biomimicry to solve design problems simulates natural phenomena in the digital atmosphere to understand nature and to take advantage of it. The application project in this thesis is an example of digital morphogenesis designed with an algorithmic biomimicry approach. In the design process, answers sought to questions of whether nature designed human assets with the same method it used for the forms and patterns of many living things what kind of results may we encounter? How the cultural assets of human being take form with the evolutionary algorithms has been researched. An ethno-futuristic and diverse visual culture has been designed for human being that is seeking an identity for its presence in digital life, early on its evolution in the digital atmosphere.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAlgoritmik biyomimikritr_TR
dc.subjectDijital morfogeneztr_TR
dc.subjectEvrimsel algoritmalartr_TR
dc.subjectBilgisayımsal yaratıcılıktr_TR
dc.subjectBilgisayımsal tasarımtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlar::Çizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlar::Görsel sanatlartr_TR
dc.titleAlgoritmik Biyomimikri Yöntemi ile Dijital Tasarımtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozet21. yüzyılın başlarında yaşanan Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 ile yeni bir çağ başlamıştır ve yeni bir yaşam modeli şekillenmektedir. Dijital atmosfer fiziksel atmosferin üzerini kaplamakta ve insan yaşamının yeni yuvası olarak belirmektedir. İnsanlık; dijital atmosferde yeni bir kimlik edinmekte, gündelik yaşantısını oraya göç ettirmektedir. Yeni çağda, bütün bilimsel alanlarda olduğu gibi, tasarım disiplinlerinin teorisinde ve uygulamasında köklü değişimler olmuştur. Bilgisayım yeni metodolojidir. Algoritma yeni teknik dildir. Veri yeni maddedir. Tasarım uygulaması; sonuç-odaklı olmaktan süreç-odaklı olmaya doğru ilerlemektedir. Tasarım süreci; inşa edilen ve montajlanan formlardan büyüyen formlara doğru ilerlemektedir. Dijital atmosferdeki yaşantının fenomenlerini, kanunlarını, sistemlerini, mekânlarını, ürünlerini ve hizmetlerini tasarlama sorumluluğunu yüklenen tasarım disiplinlerinin, referans alabileceği tek örnek model 3,8 milyar yıllık evrimsel deneyim birikimi ile doğadır. Bu olgu, tasarımda biyomimikri yöntemini gündeme getirmektedir. Yeni çağın bilgisayımsal metodolojisi, güncel ve daha derin bir yaklaşım olan algoritmik biyomimikri terimini açığa çıkarmaktadır. Algoritmik biyomimikri, tasarım problemlerini çözmek üzere doğayı anlamak ve doğadan yararlanmak için doğal fenomenleri dijital atmosferde simüle etmektedir. Bu tez kapsamında sunulan uygulama çalışması, algoritmik biyomimikri yaklaşımı ile tasarlanmış bir dijital morfogenez örnekleridir. Tasarım sürecinde, “Doğa kendi bünyesindeki nice canlının formunu ve desenini tasarladığı yöntemleri ile insanlığın ürün ve hizmetlerini tasarlasaydı ne gibi sonuçlar ile karşılaşırdık?” sorusuna cevap aranmıştır. Evrim serüvenine dijital atmosferde devam eden insanın kültürel varlıklarının, dijital atmosferin kanunları olan algoritmalar ile nasıl şekillendiği araştırılmıştır. Dijital atmosferdeki evriminin başında olan ve dijital yaşantısındaki takdimi için kimlik arayan insana, çeşitliliğe sahip ve etno-fütüristik nitelikte bir görsel kültür tasarlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-05T12:44:02Z
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Electronic design automation and methodology::Design methodologytr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Electronic design automation and methodology::Process designtr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Electronic design automation and methodology::Pattern formationtr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Electronic design automation and methodology::Computer graphicstr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Mathematics::Algorithm design and theorytr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Arts::Designtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record