Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztop , Hülya
dc.contributor.authorÜnal , Özlem
dc.date.accessioned2019-08-23T07:59:25Z
dc.date.issued2019-08-19
dc.date.submitted2019-07-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8686
dc.description.abstractABSTRACT ÜNAL, Özlem. An Investigation of Influence of Parent-Child Relationship on Socialization of Children As A Consumer, Master Thesis, Ankara, 2019. The research was planned and conducted in order to examine the effect of parent-child relationship on the socialization of children as consumers and to determine the factors affecting the parents' opinions on this subject and to make recommendations to the related institutions and organizations. Parents of 150 children 3-6, 7-11, 12-18 age groups were selected by simple random sampling method in Menemen district of İzmir and included in the study. The data of the study were obtained by using the scale developed for the Socialization of Children as a Consumer and the Child-Parent Relationship scale. Among the families who participated in the study, those who had two children, those who gave their children daily allowance, those who preferred the method of “encouraging them to learn rational purchasing behaviors by shopping with the child” and those who established a mostly good relationships with their children (46.7%) were the most effective method for socializing their children as consumers. Among the mothers (45.3%) and fathers (30.7%), primary and lower education levels were the leading ones, 66.7% of the mothers and fathers worked, 76.7% had moderate income perception. It has been identified. The average scores of the children's socialization as a consumer (3.80) correspond to the “Agree” option. The mean score of the child-parent relationship scale (3,10) corresponds to the “Undecided ”option. Significant differences were found between the mothers' educational status and the socialization of children as consumers. It was determined that there was a significant difference between the mother's educational status and the socialization of children as consumers. (p<0.05) There was a significant difference between the perceptions of income of the families and their children's socialization as a consumer and the average scores of decision-making attitude before buying from the sub-dimensions (p<0.05). It was found that the child-parent relationship significantly affected the socialization of children as consumers (p <0.05). The child-parent relationship explains 10.7% of the total variance in the socialization of children as consumers. For this reason, parents' relations with the child affect the socialization of the child as a consumer. Keywords Child, Consumer, Parent-Child Relationship, Socialization As A Consumer, Consumption Behaviortr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY......................................................................................................i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI................................ii ETİK BEYAN ............................................................................................................iii TEŞEKKÜR...............................................................................................................iv ÖZET........................................................................................................................... v ABSTRACT ..............................................................................................................vii İÇİNDEKİLER..........................................................................................................iv TABLOLAR DİZİNİ...............................................................................................viii ŞEKİLLER DİZİNİ.................................................................................................... x GİRİŞ .......................................................................................................................... 1 1. BÖLÜM: ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİNİN ÇOCUKLARIN TÜKETİCİ OLARAK SOSYALLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK KAVRAMSAL ÇERÇEVE..................................................................... 4 1.1. ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ.................................................................... 4 1.2. ANNE BABA ÇOCUK İLİŞKİSİNİN ÇOCUKLARIN TÜKETİCİ OLARAK SOSYALLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ..................................... 12 1.3. TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALAR ............................................. 16 1.4. YURTDIŞINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR........................................... 18 2. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN AMACI ................................................................. 21 2.1. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ .............................................................. 21 2.2.ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI........................................................... 23 3. BÖLÜM: ARAŞTIRMANIN GEREÇ VE YÖNTEMİ....................................... 24 3.1. ARAŞTIRMA BÖLGESİNİN SEÇİMİ......................................................... 24 3.2. ÖRNEKLEM YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM SEÇİMİ................................. 25 3.3. VERİ TOPLAMA YÖNTEM VE ARAÇLARI ............................................ 27 v 3.3.1. Genel Bilgi Formu ..................................................................................... 27 3.3.2.Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi .................................................. 27 3.3.3. Çocuk-Ebeveyn İlişkisi Ölçeği (Pianta, 1992) ............................................ 31 3.3.4. Anket Formunun Uygulanması................................................................... 32 3.3.5. Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi ....................................................... 33 4. BÖLÜM: BULGULAR......................................................................................... 34 4.1. AİLELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER............................................... 34 4.1.1. Ailelerin Sahip Olduğu Çocukların Sayısına ve Cinsiyetlerine İlişkin Bilgiler ................................................................................................................ 34 4.1.2. Ailelerin Sahip Olduğu Ortalama Hane Geliri ............................................ 35 4.1.3 Anne-Babaların Ortalama Yaşı.................................................................... 35 4.1.4. Anne ve Babaların Sosyo-Ekonomik ve Demografik Bilgilere Göre Dağılımı .............................................................................................................. 35 4.1.5. Anne-Babaların Öğrenim ve Çalışma Durumu ........................................... 39 4.1.6. Anne-Babaların Öğrenim Durumu ve Gelir Algısı...................................... 39 4.1.7. Çocuğunun Yaşı ve Harçlık Verilme Sıklığı............................................... 40 4.2. ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ İLE ÇOCUKLARIN TÜKETİCİ OLARAK SOSYALLEŞMESİ ÖLÇEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER............ 40 4.2.1. Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi ve Çocuklarla İlişkiler Ölçeğine Anne ve Babaların Katılım Durumları.................................................................. 42 4.2.2. Annenin Öğrenim Durumunun Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesine Etkisi ................................................................................................................... 44 4.2.3. Babanın Öğrenim Durumunun Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesine Etkisi ................................................................................................................... 45 4.2.4.Annenin Öğrenim Durumunun Anne-Baba-Çocuk İlişkisine Etkisi ............. 46 4.2.5. Babanın Öğrenim Durumunun Anne-Baba-Çocuk İlişkisine Etkisi............. 47 4.2.6. Annenin Öğrenim Durumu ile Çocukları ile Genel Olarak İlişkilerini Değerlendirme Durumları .................................................................................... 47 vi 4.2.7. Babanın Öğrenim Durumu ile Çocukları ile Genel Olarak İlişkilerini Değerlendirme Durumları .................................................................................... 48 4.2.8. Annenin Öğrenim Durumu ile Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Kullanılan Yöntemler........................................................................................... 49 4.2.9. Babanın Öğrenim Durumu ile Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesinde Kullanılan Yöntemler........................................................................................... 50 4.2.10. Çocukların Yaş Gruplarının Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesine Etkisi ................................................................................................................... 51 4.2.11.Çocukların Yaş Gruplarının Anne Baba Çocuk İlişkisi Üzerindeki Etkisi .. 52 4.2.12.Anne Babaların Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesine Etkisi.......... 53 4.2.13. Ebeveynin Cinsiyetinin Anne-Baba-Çocuk İlişkisine Etkisi...................... 54 4.2.14. Annenin Çalışma Durumunun Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesine Etkisi ................................................................................................................... 55 4.2.15. Babanın Çalışma Durumunun Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesine Etkisi ................................................................................................................... 56 4.2.16. Algılanan Gelir Durumunun Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesine Etkisi ................................................................................................................... 57 4.2.17. Anne-Baba-Çocuk İlişkisinin Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi Üzerine Etkisi ...................................................................................................... 58 5. BÖLÜM: TARTIŞMA.......................................................................................... 60 6. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER ..................................................................... 77 KAYNAKÇA............................................................................................................. 85 EK 1. ARAŞTIRMA İZNİ........................................................................................ 96 EK 2. ANKET FORMU............................................................................................ 97 EK 3. ÇOCUKLARIN TÜKETİCİ OLARAK SOSYALLEŞMESİ....................... 99 EK 4. ÇOCUK-EBEVEYN İLİŞKİSİ ÖLÇEĞİ.................................................... 100 EK 5. ÇOCUK-EBEVEYN İLİŞKİSİ ÖLÇEĞİ KULLANIM İZNİ YAZIŞMALARI ..................................................................................................... 101 EK 6. ETİK KURUL/KOMİSYON İZNİ YA DA MUAFİYET FORMU............ 102 EK 7. ORİJİNALLİK RAPORU............................................................................ 103tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectTüketici
dc.subjectAnne-baba-çocuk ilişkisi
dc.subjectTüketici olarak sosyalleşme
dc.subjectTüketim davranışı
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::Aile. Evlilik. Kadın.tr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimler::İktisat tarihi ve iktisadi işlemlertr_TR
dc.titleAnne-Baba-Çocuk İlişkisinin Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET ÜNAL, Özlem. Anne-Baba-Çocuk İlişkisinin Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, Ankara, 2019. Araştırma anne baba çocuk ilişkisinin çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi üzerindeki etkisini incelemek ve bu konuda anne ve babaların görüşlerini etkileyen faktörleri belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma kapsamına, İzmir ilinin Menemen ilçesinden basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 3-6, 7-11, 12-18 yaş grubundaki 150 çocuğun anne babası alınmıştır. Araştırmanın verileri, Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşmesine yönelik geliştirilen ölçek ve Çocuk-Ebeveyn İlişkisi ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmaya katılan aileler arasında; iki çocuğu olanlar, çocuklarına günlük harçlık verenler, çocuklarının tüketici olarak sosyalleşmesine yönelik en etkili yöntem olarak “Çocukla birlikte alışveriş yaparak akılcı satın alma davranışlarını öğrenmesi için teşvik etme” yöntemini tercih edenler ve çocuklarıyla kurduğu ilişkilerin çoğunlukla (%46,7) iyi olduğunu belirtenler önde gelmektedir. Anne (%45,3) ve babalar (%30,7) arasında ilkokul ve daha az öğrenim düzeyine sahip olanların önde geldiği, anne ve babaların %66,7’sinin çalıştığı, %76,7’sinin hane gelir algısının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin çocuklarının tüketici olarak sosyalleşmesi ölçeğine ilişkin ortalama puanları (3,80) “Katılıyorum” seçeneğine karşılık gelmektedir. Çocukebeveyn ilişkisi ölçeğinden alınan ortalama puanları (3,10) ise “Kararsızım” seçeneğine karşılık gelmektedir. Annenin öğrenim durumu ile çocukların tüketici olarak sosyalleşmesine ilişkin sonuçlar arasında anlamlı farklılık oluştuğu belirlenmiştir (p<0.05). Ailelerin gelir algıları ile çocuklarının tüketici olarak sosyalleşmesi ve alt boyutlarından satın alma öncesinde karar verme tutumuna ilişkin ortalama puanları arasında da anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çocuk-ebeveyn ilişkisinin çocukların tüketici olarak sosyalleşmesini anlamlı düzeyde (p<0.05) etkilediği saptanmıştır. Çocuk-ebeveyn ilişkisi, çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi boyutundaki toplam varyansın %10,7’sini açıklamaktadır. Bu nedenle “Anne-babaların çocuk ile kurdukları ilişkiler, çocuğun tüketici olarak sosyalleşmesi üzerinde etkilidir. Anahtar Sözcükler Çocuk, Tüketici, Anne-Baba-Çocuk İlişkisi, Tüketici Olarak Sosyalleşme, Tüketim Davranışıtr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record