Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakır, Banu
dc.contributor.authorEmerce, Esra
dc.date.accessioned2019-08-28T13:50:16Z
dc.date.issued2019-08-26
dc.date.submitted2019-07-26
dc.identifier.citationEmerce, E., Seçilmiş Üç Eczacılık Fakültesinin 3. 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Farmakovijilans Konusundaki Farkındalık Durumu Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Epidemiyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8802
dc.description.abstractAdverse drug reactions (ADR) are one of the major problems that cause mortality and morbidity in the community. Spontaneous reporting of ADRs in pharmacovigilance systems is one of the ways in which the identification of adverse effects. Although pharmacists have a large role in the reporting, spontaneous reporting rates of pharmacists in our country are quite low. The aim of the study was to examine the awareness, knowledge and views of a group of pharmacy students about pharmacovigilance and adverse event reporting. In this cross-sectional analytical study, a questionnaire was applied to 3rd, 4th and 5th grade students in three public universities in Ankara and Istanbul. The overall response rate of the students was 80% (n = 1035). 86% of the students were aware of the term pharmacovigilance and 75% were aware of the existence of the national pharmacovigilance center. The overall mean ± SD score with regard to the level of knowledge of ADRs in the overall group was 58.00 ± 17.02 out of a maximum score of 100. Factors affecting knowledge level; the grade of the student, the status of education, the presence of health professional relatives and their faculty. Some of the main factors that prevent students from reporting ADRs in the future were the uncertainty of the causality of adverse events, the lack of information on how to fill out the reporting forms and where to report them and the lack of time. It was found that students with effective opinions about adverse effects and pharmacovigilance had higher knowledge level. In the study, although pharmacy students generally thought that pharmacovigilance system is a professional responsibility and have positive intentions for reporting ADRs, it was seen that students' knowledge about reporting ADRs and pharmacovigilance activities is insufficient.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Dünya’da ve Türkiye’de Farmakovijilans Çalışmaları 9 2.2. Farmakovijilans Uygulamaları 13 2.3. Şüpheli AİR’lerin Nedensellik Açısından Değerlendirmesi 15 2.4. Farmakovijilans Sisteminde Eczacılar 19 2.5. Literatürde Eczacılık Öğrencilerinde Farmakovijilans Bilgi, Tutum ve Görüşlerinin Değerlendirildiği Çalışmalar 20 2.6. Literatürde Eczacılarda Farmakovijilans Bilgi, Tutum ve Görüşlerinin Değerlendirildiği Çalışmalar 21 2.7. Literatürde Sağlık Çalışanlarının Farmakovijilans Bilgi, Tutum ve Görüşlerinin Değerlendirildiği Çalışmalar 22 3. GEREÇ BİREYLER VE YÖNTEM 23 3.1. Araştırma Planı 23 3.2. Etik Konular 24 3.3. Veri toplama aracı 25 3.4. Çalışmada Kullanılan Tanımlar ve Farmakovijilans Bilgi Puanı Hesaplaması 26 3.5. Verilerin Değerlendirilmesi 29 4. BULGULAR 30 4.1. Eczacılık Fakültesindeki Öğrencilerin Sosyo-demografik Özellikleri 30 4.2. Eczacılık Öğrencilerinin Advers Etki ve Farmakovijilans Farkındalığı ile İlişkili Bazı Özellikler 31 4.3. Eczacılık Öğrencilerinin Advers Etki ve Farmakovijilans Konusundaki Bilgileri 39 x 4.4. Eczacılık Öğrencilerinin Advers Etki ve Farmakovijilans Konusundaki Görüşleri 53 4.5. Eczacılık Öğrencilerinin Advers Etki ve Farmakovijilans Konusundaki Görüşlerinde Bilgi Düzeylerinin Etkisi 65 5. TARTIŞMA 72 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 85 7. KAYNAKLAR 88 8. EKLER 94 EK-1: Advers Reaksiyon Bildirim Formu 94 EK-2: Etik Kurul İzin Yazısı 95 EK-3: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından İzin Yazısı 96 EK-4: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından İzin Yazısı 97 EK-5: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığından İzin Yazısı 98 EK-6: Çalışma Anketi 99 EK-7: Tez Çalışması Orijinallik Raporu 103 9. ÖZGEÇMİŞ 105tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFarmakovijilanstr_TR
dc.subjectEczacılık öğrencileritr_TR
dc.subjectFarkındalıktr_TR
dc.subjectBilgitr_TR
dc.subjectGörüştr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.titleSeçilmiş Üç Eczacılık Fakültesinin 3. 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Farmakovijilans Konusundaki Farkındalık Durumu Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAdvers ilaç reaksiyonları (AİR) toplumda mortalite ve morbiditeye neden olan önemli sorunlardan biridir. Farmakovijilans sistemlerinde AİR’lerin spontan bildirimleri, advers etkilerin belirlenmesini sağlayan yollardan biridir. Bu bildirimlerde eczacıların rolü büyük olmasına rağmen, ülkemizde eczacıların spontan bildirim hızları oldukça düşüktür. Çalışmada farmakovijilans ve advers olay raporlama konusunda bir grup eczacılık öğrencisinin farkındalık, bilgi ve görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel tipte analitik tasarımlı çalışmada, Ankara ve İstanbul’da yer alan 3 devlet üniversitesindeki eczacılık fakültesi 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine anket uygulaması yapılmıştır. Öğrencilerin cevap verme yüzdesi % 80 (n=1035)’dir. Öğrencilerin %86’sı farmakovijilans terimi duymuş ve %75’i ulusal bir farmakovijilans merkezi olduğunun farkındadır. Grup genelinde konu ile ilgili bilgi düzeyi (ort ± SS), 100 üzerinden 58,00 ± 17,02 puandır. Bilgi düzeyini etkileyen faktörler; öğrencinin sınıfı, eğitim alma durumu, sağlık mensubu yakını bulunma durumu ve hangi fakültede eğitim aldığıdır. Öğrencilerin meslek hayatlarında AİR'leri raporlamayı alıkoyacak temel faktörler olarak advers olayların nedensellik ilişkisinin belirsizliği, bildirim formlarının nasıl doldurulacağı ve nereye raporlanacağına dair bilgi eksikliği, zaman yetersizliği belirtilmektedir. Advers etkiler ve farmakovijilans ile ilgili etkin görüşlere sahip öğrencilerin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışmada her ne kadar eczacılık öğrencileri genel olarak farmakovijilans sisteminin mesleki sorumluluk olduğunu düşünmekte ve AİR raporlamaya yönelik olumlu niyetlere sahip olsalar da, öğrencilerin AİR'leri bildirme ve farmakovijilans faaliyetleri konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentEpidemiyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-08-28T13:50:16Z
dc.identifier.ORCID0000-0003-4069-7941tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record