Show simple item record

dc.contributor.advisorSenemoğlu , Nuray
dc.contributor.authorÜrün , Ebru
dc.date.accessioned2019-09-16T06:08:06Z
dc.date.issued2019-08-03
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8885
dc.description.abstractThis study aims to investigate the opinions, decisions and the suggestions related to the teacher education in National Supreme Education Committee Meetings in a meaningful whole within a historical process. This study was expected to contribute to the studies that aim to increase the professional reputation and status of the teachers, and teacher qualification; to help develop the teacher education processes; to shed light on the points to be considered in the teacher recruitment processes. In this study, fifteen national supreme education committee meetings referring to the teacher training from the first meeting to the 19. meeting was investigated by using document analysis technique which is one of the descriptive survey methods. The data was analyzed with MaxQda 12 Program. Four experts’ opinions were received while naming of the themes, subcategories, codes and subcodes resulting from the analysis and the final themes were determined according to these expert opinions. The main themes were listed as follows: “the Professional Reputation and Status of the Teachers”, “Teacher Qualification”, “Teacher Training Processes”, “Teacher Recruitment Processes”, “the Measures to be Taken Related to Teacher Education”. The coding frequency and percentages of the themes, subcategories, codes and subcodes were tabulated. The findings presented through the tables were interpreted as supported by the related literature and the example speeches from the meetings, the results were reached and the recommendations were developed. As a result, it was observed that the mostly spoken theme was teacher training processes and the least one was teacher qualification in meetings.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMilli eğitim şuralarıtr_TR
dc.subjectÖğretmen yetiştirmetr_TR
dc.subjectÖğretmenlerin mesleki itibarı ve statüsütr_TR
dc.subjectÖğretmen yeterlikleritr_TR
dc.subjectÖğretmen yetiştirme süreçleritr_TR
dc.subjectÖğretmen alım süreçleritr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitim::Eğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.::Öğretmen ve okul idarecilerinin eğitimitr_TR
dc.titleMilli Eğitim Şuralarında Öğretmen Yetiştirmeye İlişkin Görüşler, Kararlar ve Önerilerin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeAn Investigation on The Opinions, Decisions And Suggestions Related To Teacher Education In The National Supreme Education Commitee Meetingstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihini ele almak ve bu konuda var olan sorunların temeline inmek amaçlanmıştır. Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurullarından biri olan Milli Eğitim Şuralarında öğretmen yetiştirmeye ilişkin görüşler, kararlar ve öneriler tarihsel bir süreç içerisinde anlamlı bir bütün halinde incelenmiştir. Bu çalışmanın, öğretmenlerin mesleki itibar ve statüsü ve niteliğini artırmak için yapılacak çalışmalara katkı sağlaması; öğretmen adayı seçim süreçlerinden hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen yetiştirme sistemlerine kadar öğretmen yetiştirme süreçlerinin geliştirilmesine yardımcı olması, öğretmen alım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalara ışık tutması, toplumun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkması için öğretmen yetiştirme konusunda yapılacak çalışmalara kaynak teşkil etmesi umulmuştur. Bu araştırmada, Birinci Milli Eğitim Şurasından hâlihazırdaki son şura olan 19. Milli Eğitim Şurasına kadar öğretmen yetiştirme konusunu ele alan on beş milli eğitim şurası betimsel tarama yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Veriler MaxQda 12 programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan temaların, alt kategorilerin, kodların ve alt kodların adlandırılması konusunda dört uzman görüşü alınmış ve uzmanların görüşleri doğrultusunda nihai temalar belirlenmiştir. Araştırmanın temaları şu şekilde sıralanmıştır: “Öğretmenlerin mesleki statüsü ve itibarı”, “Öğretmen yeterlikleri”, “Öğretmen yetiştirme süreçleri”, “Öğretmen alım süreçleri” ve “Öğretmen yetiştirmeye yönelik alınması gereken önlemler”. Elde edilen temalar, alt kategoriler, kodlar ve alt kodların şuralardaki kodlanma frekansı ve yüzdeleri tablolaştırılmıştır. Tablolar aracılığıyla sunulan bulgular ilgili alanyazın ve şuralardaki örnek konuşmalarla desteklenerek yorumlanmış, sonuca ulaşılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda; bütün şuralarda üzerinde en çok durulan temanın öğretmen yetiştirme süreçleri olduğu, en az ise öğretmen yeterlikleri hakkında konuşulduğu gözlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record