Show simple item record

dc.contributor.advisorTan Şişman , Gülçin
dc.contributor.authorEsen , Emrullah
dc.date.accessioned2019-09-16T06:08:25Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-04
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8886
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the professional teacher identity of senior year English teacher candidates and determine the factors influencing their professional identity before and after Teaching Practicum course. Employing case study design, the study conducted with eight senior English teacher candidates studying at Eskisehir Anadolu University, English Language Teaching Program in 2017-2018 academic year. The participants were selected by using criterion sampling method. Following the approval of the ethics committee in February 2018, the data was gathered through semi-structured interviews, in-class observations and reflective diaries developed by the researchers and analyzed by content analysis. The findings of the study revealed that teacher candidates’ perceptions of self-efficacy, task orientation, ideal teacher profile and professional commitment, which were found as constituent of professional teacher identity, have changed during the practicum. According to the results, before and after the practicum, the areas that teacher candidates feel themselves competent or incompetent changed, teacher candidates became more subject-matter oriented, their views on ideal teacher profile changed, and their professional commitment strengthened. Furthermore, the major factors influencing teacher candidates’ professional identity were found as the feedbacks given by students, mentor teachers and supervisor; past experiences as a student; the practice and attitudes of mentor teachers and the problems encountered at practicing schools. In this sense, the findings of the study are expected to raise awareness of stakeholders with regard to creating a supporting environment for professional identity development of teacher candidates during pre-service teacher education.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectProfesyonel öğretmen kimliğitr_TR
dc.subjectÖğretmenlik uygulaması dersitr_TR
dc.subjectİngilizce öğretmen adaylarıtr_TR
dc.subjectHizmet öncesi öğretmen eğitimitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleÖğretmenlik Uygulaması Dersinin İngilizce Öğretmen Adaylarının Profesyonel Kimlik Algılarına ve Gelişimlerine Yansımalarıtr_TR
dc.title.alternativeReflections Of Teaching Practicum On Pre-Service English Teachers’ Professional Identity Perceptions And Developmenttr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, son sınıf İngilizce öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi öncesi ve sonrasında profesyonel kimlik algılarının ve profesyonel kimlik algılarını etkileyen unsurların incelenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseninde yürütülen araştırmaya, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören son sınıf İngilizce öğretmen adaylarından ölçüt örnekleme ile belirlenen sekiz öğretmen adayı katılmıştır. Şubat 2018 tarihinde etik komisyon onayının alınmasının ardından, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formları, sınıf içi gözlem formu ve yansıtıcı günlük formu aracılığıyla elde edilen veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Öğretmenlik Uygulaması dersi öncesi ve sonrasında öğretmen adaylarının profesyonel öğretmen kimliğini oluşturan; mesleki öz yeterlik, görev yönelimi, ideal öğretmen profili ve mesleki bağlılık algılarında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Buna göre, öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi öncesi ve sonrasında kendilerini yeterli ve yetersiz hissettikleri alanların değiştiği; görev yönelimleri açısından konu alanı odaklı becerilerin kazandırılmasına yöneldikleri; ideal öğretmen profillerine ilişkin farklı bakış açıları kazandıkları ve mesleki bağlılıklarının güçlendiği görülmüştür. Bununla birlikte öğretmen adaylarının profesyonel kimlik algılarını etkileyen unsurlar kapsamında; öğrencilerden, uygulama öğretmeninden ve uygulama öğretim elemanından aldıkları dönütler, geçmiş öğrencilik yaşantıları, uygulama öğretmeninin öğretim uygulamaları ile öğrenciye yaklaşımı ve uygulama okullarında karşılaşılan sorunlar ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak, araştırma kapsamında elde edilen bulguların hizmet öncesi öğretmen eğitiminin profesyonel kimlik gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve profesyonel öğretmen kimliğinin gelişiminin önemine yönelik ilgili tüm paydaşlara farkındalık kazandırması açısından katkı sağlaması beklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record