Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir , Murat
dc.contributor.authorÖzcan , Dilek
dc.date.accessioned2019-09-16T06:09:44Z
dc.date.issued2019-07
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8893
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the leadership of secondary school principals in Ankara and the burnout of secondary education teachers in terms of some variables.The study was carried out with 354 teachers working in the secondary schools located in the central districts of Ankara province in 2018-2019 academic year. Relational model was used for the study. Maslach Burnout Inventory, developed by Maslach and Jackson (1981) and adapted into Turkish by Ergin (1992); Multi-Factor Leadership Scale, developed by Bass and Avolio (1995) and adapted into Turkish by Karip (1998) and Personal Information Form, developed by the researcher were used as the data collection tool. The reliability results of the scales are at acceptable level. Data were analyzed by SPSS 20.0 program. Arithmetic mean, standard deviation, t-test, ANOVA test, multiple linear regression and correlation were used to analyze the data. According to the results, it has been observed that school principals has a high level of leadership style. It has been concluded that the school principals’ leadership style did not indicate a significant difference according to gender, age, seniority and educational status but it indicated a significant difference according to school type variable. It is seen that the school principals of Anatolian High School had more leadership style than the principals of Vocational and Technical Anatolian High School. It is found out that teachers who participated in the study did not have burnout experience. According to variables the sex, age, seniority and educational status, it is concluded that the burnout of teachers did not difference significantly; but It is concluded that there is a significant difference according to the school type variable. It is observed that Anatolian High School teachers experienced more burnout than the Vocational and Technical High School teachers. There was a low, negative and significant relationship between the leadership of school principals and teachers' burnout. Regression analysis showed that the leadership of school principals was a significant predictor of teachers’ burnout.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectLiderlik stilleritr_TR
dc.subjectDönüşümcü liderliktr_TR
dc.subjectMesleki tükenmişliktr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleOkul Müdürlerinin Liderliği İle Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ankara Örneğitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Principals’ Leadership And Teachers’ Burnout In Terms Of Some Variables: Ankara Casetr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı Ankara’da görev yapan ortaöğretim okul müdürlerinin liderliği ve ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki tükenmişliklerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma Ankara ili merkezi ilçelerindeki ortaöğretim okullarında görev yapan 354 öğretmen ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Maslach ve Jackson’ın (1981) geliştirdiği ve Ergin’in (1992) Türkçe’ ye uyarlamasını yaptığı Maslach Tükenmişlik Envanteri; Bass ve Avolio (1995) tarafından geliştirilmiş olup Karip (1998) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği” ve araştırmacının geliştirdiği Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenirlik sonuçları kabul edilebilir düzeydedir. Veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, standart sapma, aritmetik ortalama, t-testi, ANOVA testi, çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; okul müdürlerinin yüksek düzeyde liderlik stiline sahip oldukları görülmüştür. Okul müdürünün liderlik stillinin yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve mesleki kıdem değişkenlere göre anlamlı bir fark göstermediği fakat okul türü değişkenine göre anlamlı bir fark gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Anadolu Lisesi okul müdürlerinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürlerinden daha çok liderlik davranışı sergiledikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin tükenmişlik yaşamadıkları tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve mesleki kıdem değişkenlerine göre öğretmenlerin tükenmişliğinde anlamlılık bulunmazken; okul türü değişkenine göre anlamlı olduğu görülmüştür. Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden daha çok tükenmişlik yaşadıkları gözlenmiştir. Okul müdürlerinin liderliği ile öğretmenlerin tükenmişliği arasında negatif yönlü, anlamlı ve düşük bir ilişki olduğunu görülmüştür. Okul müdürlerinin liderliğinin tükenmişliğin anlamlı bir yordayıcısı olduğu regresyon analizi ile ortaya çıkarılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record