Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Murat
dc.contributor.authorArslan, Aynur
dc.date.accessioned2019-09-16T06:09:54Z
dc.date.issued2019-07
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8894
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the relationship between social justice leadership (SJL) and ethical climate according to the views of teachers working in lower secondary schools. The study was conducted with correlational design and stratified random sampling method was used to form the sample of the study. The data were collected from 764 teachers via Social Justice Leadership Scale developed by Özdemir and Pektaş (2017a) and Organizational Ethical Climate Scale adapted by Özen and Durkan (2016). The data were analyzed via IBM SPSS 22.0 Package Software. Frequencies, percentage, standard deviation and mean were used for descriptive findings. Independent samples t-test and one-way analysis of variance were used to determine whether teachers’ opinions on SJL and ethical climate differ according to the demographic variables or not. Upon finding statistically significant difference between the means of three or more independent groups, Scheffe test and Tamhane’s T2 test were used in order to determine the source of the difference among groups. Pearson correlation coefficient was calculated to see whether there is an association between SJL and ethical climate. Multiple linear regression test was used to explain the impact of SJL on ethical climate. The results showed that lower secondary school teachers' perceptions of SJL and ethical climate were strong. Perceived SJL behaviour and ethical climate differed according to some demographical variables used. There is a positive, high and statistically significant correlation between SJL and ethical climate, and SJL is a statistically significant predictor of ethical climate in lower secondary schools.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSosyal adalet liderliğitr_TR
dc.subjectÖrgütsel etik iklim
dc.subjectLiderlik
dc.subjectOkul iklimi
dc.subjectAnkara ili örneği
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleSosyal Adalet Liderliği ve Etik İklim Arasındaki İlişkiye Yönelik Öğretmen Görüşleritr_TR
dc.title.alternativeTeachers’ Opinions On The Relationship Between Social Justice Leadership And Organizational Ethical Climatetr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada ortaokullarda görevli öğretmenlerin görüşlerine göre sosyal adalet liderliği ve etik iklim arasındaki ilişkinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama desenine göre yürütülmüş olan bu araştırmada Ankara ili hedef evren olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup araştırmada 764 öğretmenden Özdemir ve Pektaş (2017a) tarafından geliştirilen Sosyal Adalet Liderliği – Öğretmen Formu ve Özen ve Durkan (2016) tarafından uyarlanan Örgütsel Etik İklim Ölçeği aracılığıyla veri toplanmıştır. Toplanan veriler IBM SPSS 22.0 Paket Yazılımı ile analize tabi tutulmuştur. Araştırmadan elden edilen verilerin analizinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde değerleri gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemleri doğrultusunda değişkenler arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesinde iki alt grubu bulunan değişkenler için bağımsız örneklemler t-testi ve üç veya daha çok alt grubu bulunan değişkenler için ise tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. ANOVA testi ile elde edilen istatistiksel olarak anlamlı farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için Scheffe ve Tamhane’s T2 testleri kullanılmıştır. Sosyal adalet liderliği ile örgütsel etik iklim puanları arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve sosyal adalet liderliğinin örgütsel etik iklimi yordama düzeyini belirlemek için Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, yöneticilerin sosyal adalet liderliği ve okullardaki örgütsel etik iklimi yüksektir. Algılanan sosyal adalet liderliği davranışı ve etik iklim bazı demografik değişkenlere göre farklılık göstermiştir. Araştırmanın önemli bir sonucu ise sosyal adalet liderliği ile etik iklim arasında pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı ve yüksek düzeyde bir ilişki bulunmasıdır. Ayrıca sosyal adalet liderliği okullardaki etik iklimin anlamlı bir yordayıcısıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record