Show simple item record

dc.contributor.advisorKeklik , İbrahim
dc.contributor.authorPala , Goncagül
dc.date.accessioned2019-09-16T06:10:21Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-01
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8897
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the mediating role of basic psychological needs in the relationship of adolescent identity development, academic motivation and hope. Participants of the study were 480 volunteering high school students attending to four different high schools in the Gebze district of Kocaeli, Turkey, during the academic year of 2018-2019. Dimensions of Identity Development Scale (DIDS), Basic Psychological Needs Scale- High School Form, Academic Movitation Scale (AMS), Dispositional Hope Scale (DHS) and the Personal Information Form were administered as data collection tools. This descriptive study utilized Structural Equation Modeling for data analysis. The independent variable of the study was identity development while basic psychological needs, academic motivation and hope were dependent variables. First, one-way ANOVA, and t-test was used to examine whether students’ scores significantly differed according to grade, type of school and their gender. Then, the role of psychological needs in the relationship of adolescent identity development, academic motivation and hope was examined. Each of the three psychological needs was examined separately. Thus, three structural equation models were tested. With few exceptions, most of the variables did not differ according to grade or gender while most did differ according to type of high school attended. The structural equation modeling revealed that psychological needs mediated the relationships among all the variables and all dimensions of identity development except commitment making. Findings, limitations and implications for researchers and practitioners were discussed.tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKimlik gelişimitr_TR
dc.subjectTemel psikolojik ihtiyaçlartr_TR
dc.subjectAkademik motivasyontr_TR
dc.subjectUmuttr_TR
dc.subjectÖz belirlemetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleErgenlerin Kimlik Gelişimi İle Akademik Motivasyon ve Umudun İlişkisinde Psikolojik İhtiyaçların Aracı Rolütr_TR
dc.title.alternativeMediating Role Of Psychological Needs İn The Relationship Of Adolescent Identity Development, Academic Motivation And Hopetr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı ergenlik döneminde bulunan lise öğrencilerinin kimlik gelişimi ile akademik motivasyon ve umut düzeyleri arasındaki ilişkideki temel psikolojik ihtiyaçların aracılık rolünün test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli’nin 371.000 nüfuslu bir ilçedeki 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine devam eden 480 gönüllü lise öğrencileri oluşturmuştur. Bu kapsamda Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeği (KGBÖ), Temel Psikolojik İhtiyaçlar – Lise Formu (TPİ-LF), Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ), Sürekli Umut Ölçeği (DHS) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Ölçeklerden alınan puanların cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla bağımısz örneklem t testi, lise türüne göre anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek bağımsız örneklemler için tek yönlü varyans analizi (tek yönlü anova) yapılmıştır. Temel psikolojik ihtiyaçların aracı rolünün incelenmesi amacıyla yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Temel psikolojik ihtiyaçlar olan özerklik, yeterlik ve ilişkisellik ayrı ayrı aracı değişken olarak ele alındığı üç farklı yapısal eşitlik modeli testi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre puanlar bazı boyutlar hariç cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı; lise türününe göre puanlar arasında anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapısal eşitlik modeli analizi bulgularına göre kimlik gelişiminin içsel yatırımda bulunma boyutu hariç diğer boyutlar ve değişkenler arasındaki ilişkiye temel psikolojik ihtiyaçlar aracılık ettiği görülmüştür. Çalışmanın sınırlılıklar, araştırmacılar ve uygulamacılar için öneriler tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record