Show simple item record

dc.contributor.advisorÇobanoğlu Aktan , Derya
dc.contributor.authorEser , Mehmet Taha
dc.date.accessioned2019-09-16T06:10:58Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.citationESER, M. T. (2019). Uluslararası öğrenci değerlendirme programı 2015 verilerinin veri madenciliğinde kümeleme yöntemleriyle incelenmesi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8901
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to investigate the results obtained from the methods based on PISA 2015 data with the help of Self-Organizing Map, K-Means and Two-Stage Clustering Method. For this purpose, it is aimed to determine how many clusters of students are divided according to different methods, how each cluster is defined and the variables that are effective in these clusters. In the scope of the study, systematic sampling was applied to the students of OECD member countries and as a result analyzes were conducted on 9870 students. The number of input variables used in the study was determined to be five, namely the average of factor scores for four science teaching sub-dimensions and the average of ten plausible values in science . As a result of the study, the ideal number of clusters determined by Self-Organizing Map and K-Means Methods is four and the ideal number of clusters determined by two-stage clustering method was determined to be two. It was determined that different variables were effective in the formation of clusters with the most successful students within the scope of two methods. As a result of the study, it was found that the results obtained from Self-Organizing Map and K-Means Methods were similar in general. As a result of the study, it is recommended that researchers report the results obtained by different methods in clustering analysis. At the same time, clustering analysis was proposed by using R program because of rich results.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini iii Şekiller Dizini iv Simgeler ve Kısaltmalar Dizini v Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 10 Araştırma Problemi 13 Sayıltılar 14 Sınırlılıklar 14 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 15 Araştırmanın Kuramsal Temeli 15 Kohonen’in Öz Örgütlemeli Harita Yöntemi 18 K-Ortalamalar Kümeleme Analizi 27 İki Aşamalı Kümeleme Analizi 29 İlgili Araştırmalar 32 Bölüm 3 Yöntem 40 Araştırmanın Türü 40 Çalışma Grubu 40 Verilerin Analizi 45 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 48 Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 51 İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 69 Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 77 Bölüm 5 Sonuç ve Öneriler 82 Sonuçlar 82 Öneriler 84 Kaynaklar 89 EK-A: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 102 EK-B: Etik Beyanı 103 EK-C: Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu 104 EK-Ç: Thesis/Dissertation Originality Report 105 EK-D: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 106tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectVeri madenciliğitr_TR
dc.subjectKümeleme
dc.subjectÖz örgütlemeli harita
dc.subjectK-ortalamalar
dc.subjectİki aşamalı kümeleme
dc.subjectR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleUluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2015 Verilerinin Veri Madenciliğinde Kümeleme Yöntemleriyle İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeExaminatıon Of The Program For International Student Assessment 2015 Data By Clustering Methods In Data Miningtr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada veri madenciliğine dayalı kümeleme yöntemlerinden Kohonen’in Öz Örgütlemeli Harita Yöntemi, K-Ortalamalar ve İki Aşamalı Kümeleme Yöntemi yardımıyla PISA verilerine dayalı olarak ele alınan değişkenlere göre elde edilen sonuçların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında PISA 2015 öğrenci anketinde yer alan fen bilgisi öğretimine ilişkin alt boyutlar ile olası fen başarı puan ortalaması girdi olarak kullanıldığında öğrencilerin farklı yöntemlere göre kaç kümeye ayrıştığı, her bir kümenin nasıl tanımlandığı ve bu kümelere ayrışmada etkili olan değişkenlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında Slovenya hariç OECD üyesi ülkelerinin öğrencilerine sistematik örnekleme uygulanmış ve sonuç olarak 9870 öğrenci üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan girdi değişkeni sayısı, fen bilgisi öğretiminin dört alt boyutuna ilişkin faktör puanları ortalaması ve olası fen başarı puanları ortalaması olmak üzere beş olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Kohonen ve K-Ortalamalar Yöntemleriyle belirlenen ideal küme sayısının dört; İki Aşamalı Kümeleme Yöntemiyle belirlenen ideal küme sayısının ise iki olduğu belirlenmiştir. Kohonen’in Öz Örgütlemeli Harita Yöntemi ile sorgulama temelli fen bilgisi öğretimi; K-Ortalamalar Yöntemi ile ise öğretmen merkezli fen bilgisi öğretimi olmak üzere iki yöntem kapsamında en başarılı öğrencilerin yer aldığı kümelerin oluşmasında farklı değişkenlerin etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda genel anlamda Kohonen’in Öz Örgütlemeli Harita ve K-Ortalamalar Yöntemlerinden elde edilen sonuçların benzerlik gösterirken, İki Aşamalı Kümeleme Analizinden elde edilen sonuçların farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda kümeleme analizinde araştırmacıların farklı yöntemlerle elde ettikleri sonuçları rapor etmeleri önerilmektedir. Aynı zamanda çalışma sonucunda zengin çıktılar elde edilebilmesi sebebiyle kümeleme analizlerinin R programı kullanılarak yapılması önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-7031-1953tr_TR
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Educationtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Measurementtr_TR
dc.subject.jitaJITA Classification System of Library and Information Science::Industry, profession and education::Educationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record