Show simple item record

dc.contributor.advisorAtar, Burcu
dc.contributor.authorÜlkü, Süleyman
dc.date.accessioned2019-09-16T06:11:05Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.citationAERA, APA & NCME. (1999). The standards for educational and psychological testing. Washington: AERA Publications Sales. AERA, APA & NCME. (2014). The standards for educational and psychological testing. Washington: American Educational Research Association. Abazaoğlu, İ. ve Taşar, M. F. (2016). Fen bilgisi öğretmen özelliklerinin öğrenci fen başarısı ile ilişkisi: TIMSS 2011 verilerine göre bir durum analizi (Singapur, Güney Kore, Japonya, İngiltere, Türkiye). İlköğretim Online, 15(3), 922-945. Akyıldız, M. (2009). PIRLS 2001 testinin yapı geçerliliğinin ülkelerarası karşılaştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 18-47. Akyüz, G. (2006). Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde öğretmen ve sınıf niteliklerinin matematik başarısına etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online. 5(2), 61-74. Arslan, B. ve Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi. Eurasian Journal of Educational Research. 21(4), 35-48. Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerin etkileyen değişkenlerin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Babadoğan, C., Kassenova, A. ve Karaşahinoğlu, A., (2014). Öğretmenlerin Öğrenme ve Öğretme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi. 13(26), 125-146. Başusta, N. B. ve Gelbal, S. (2015). Gruplar arası karşılaştırmalarda ölçme değişmezliğinin test edilmesi: PISA öğrenci anketi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(4), 80-90. Bialosiewicz, S., Murphy, K. & Berry, T. (2013, Haziran). An introduction to measurement invariance testing: resource packet for participants. http://comm.eval.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=63758fed-a490-43f2-8862-2de0217a08b8 adresinden elde edildi. Bilgin, İ. ve Durmuş, S. (2003). Öğrenme stilleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 3(2), 381–400. Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley- Interscience Publication. Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research. (Second Edition). New York: The Guilford Press. Bryne, B. M. & Watkins, D. (2003). The issue of measurement invariance revisited. Journal Of Cross-Cultural Psychology, 34(2), 155-175. Ceylan, E. ve Berberoğlu, G. (2007). Factors related with students’ science achievement: A modeling study, Education and Science Journal, 32(144), 36-48. Cheung, G. W. & Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. Structural Equation Modeling, 9(2), 233-255. Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Philadelphia: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. Çelik, E. H. ve Yılmaz, V. (2013). LISREL 9.1 ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Temel kavramlar- uygulamalar-programlama. Ankara: Anı Yayıncılık Darling-Hammond, L. (1999). Teachers’ quality and student achievement: A review of state policy evidence (R-99-1). Seattle: Center for the Study of Teaching and Policy, University of Washington. Dragan, D. & Topolsek, D. (2014, Haziran). Introduction to structural equation modeling: review, methodology and practical applications. The International Conference on Logistics & Sustainable Transport, Celje. Ercikan, K., & Koh, K. (2005). Examining the construct comparability of the English and French version of TIMSS. International Journal of Testing, 5(1), 23-35. Erşan, Ö. (2016). TIMSS 2011 Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını etkileyen faktörlerin çok düzeyli yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Floyd, F. J. & Widaman, K. F. (1995). Factor analysis in the development and refinement of clinical assessment instrument. Psychological Assessment, 7(3), 286-299. Gregorich, S. E. (2006). Do self-report instruments allow meaningful comparisons across diverse population groups?: Testing measurement invariance using the confirmatory factor analysis framework. Medical Care, 44(11), 78-94. Gülleroğlu, H. D. (2017). PISA 2012 Matematik uygulamasına katılan Türk öğrencilerin duyuşsal özeliklerinin cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 151-175, Güngör, D., Korkmaz, M. ve Somer, O. (2013). Çoklu grup örtük sınıf analizi ve ölçme eşdeğerliği. Türk Psikoloji Dergisi, 28(72), 48-57.Hooper, D., Coughlen, J. & Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60. Horn, J. L. & McArdle, J. J. (1992). A Practical and theoretical guide to measurement invariance in aging research. Experimental Aging Research, 18 (3), 117-144. Hu, L.-t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc. Kankaras, M., Vermunt, J. K. and Moors, G. (2011). Measurement equivalence of ordinal items: A comparison of factor analytic, item response theory, and latent class approaches. Sociological Methods & Research, 40(2), 279-310. Karaduman, B. (2017). Sınav stresi ölçeğinin uyarlanması ve ölçme değişmezliğinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Karakoç Alatlı, B. (2016). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA-2012) okuryazarlık testlerinin ölçme değişmezliğinin incelenmesi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Kıbrıslıoğlu, N. (2015). PISA 2012 matematik öğrenme modelinin kültürlere ve cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi: Türkiye- Çin (Şangay)-Endonezya örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Kline, R. B., (2011). Principles and practices of structural equation modelling. New York: The Guilford Press. Little, T. D. (1997). Mean and covariance structure (macs) analyses of cross-cultural data: Practical and Theoretical İssues. Multivariate Behavioral Research, 32(1), 53-76. Little, R. J. A. & Rubin, D.B. (1987). Statistical analysis with missing data. John Wiley & Sons: New York. Lord, F. & Novick, R. M. (1968). Statistical Test Theories of Mental Test Scores. New York: Addison Wesley Publishing Company. Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). ABİDE 2016 ulusal raporu. https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/30114819_iY-web-v6.pdf adresinden elde edildi. Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden elde edildi. Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. Pyschometrika, 58(4), 525-543. Millsap, R. E. & Olivera-Aguilar, M. (2012). Investigating measurement invariance using confirmatory factor analysis. R. H. Hoyle (Ed.), Handbook of structural equation modeling, içinde (s. 380-392). New York, NY, US: Guilford Press. Osterlind, S. J. & Everson, H. T. (2009). Differential item functioning. (2nd). Thousand Oaks. CA: SAGE Publications. Ölçüoğlu, R. (2015). TIMSS 2011 Türkiye sekizinci sınıf matematik başarısını etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Ölçüoğlu, R. ve Çetin, S. (2016). TIMSS 2011 sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen değişkenlerin bölgelere göre incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (1), 202-220. Önen, E. (2009). Ölçme değişmezliğinin yapısal eşitlik modelleme teknikleri ile incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Özgüven, İ. E. (1998). Bireyi tanıma teknikleri, Ankara: Pdrem Yayınları. Raykov, T. & Marcoulides, G. A. (2008). An introduction to applied multivariate analysis. NY: Taylor & Francis Group. Schumacker, R. E. & Lomax, R. G. (2010). A beginner's guide to structural equation modeling. (3rd Edition). New York: Taylor and Francis Group, LLC. Schmith, N. & Kuljanin, G. (2008). Measurement invariance: review of practice and implication. Human resources management review, 18(4), 210-222. Skrondal A, & Rabe-Hesketh, S. (2004). Generalized latent variable modeling. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC. Steenkamp, B. E. M. & Baumgartner, H. (1998). Assessing measurement invariance in cross‐national consumer research. Journal of consumer research, 25(1), 78-107. Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınları. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Experimental design using ANOVA. Belmont, CA: Duxbury. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (5. Baskı). Boston: Pearson Education. Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Basımevi. Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association. Uyar, Ş. (2011). PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrenme stratejileri modelinin farklı gruplarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Uyar, Ş. ve Doğan, N. (2014). PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrenme stratejileri modelinin farklı gruplarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(3), 30-43. Uzun, B. N. (2008). TIMSS-R Türkiye örnekleminde fen başarısını etkileyen değişkenlerin cinsiyetler arası değişmezliğinin değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Uzun, B. ve Öğretmen, T. (2010). Fen başarısı ile ilgili bazı değişkenlerin TIMSS-R Türkiye örnekleminde cinsiyete göre ölçme değişmezliğinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, (35)155, 26-35. Van de Schoot, R., Lugtig, P., & Hox, J. (2012). A checklist for testing measurement invariance. European Journal of Developmental Psychology, 9(4), 486-492. Vandenberg, R. J. & Lance, C. E. (2000). A review and synthesis of the measurement invariance literature: Suggestions, practices and recommendations for organizational research. Organizational Research Methods, 3(1), 4-70. Wang, J. & Wang, X. (2012). Structural equation modelling: Applications using Mplus. (1. Baskı). UK: Wiley Publications. West, S. G., Taylor, A. B., & Wu, W. (2012). Model fit and model selection in structural equation modeling. In R. H. Hoyle (Ed.), Handbook of structural equation modeling, (s. 209-231). New York, NY, US: The Guilford Press. Wu, D. A., Li, Z., & Zumbo, B. D. (2007). Decoding the meaning of factorial invariance and updating the practice of multi-group confirmatory factor analysis: A demonstration with TIMSS data. Practical Assesment, Research & Evaluation, 12(3), 1-26. Yandı, A., Köse, İ. A. ve Uysal, Ö. (2017). Farklı yöntemlerle ölçme değişmezliğinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1), 243-253. Yandı, A., Köse, İ. A., Uysal, Ö. ve Oğul, G. V. (2017). PISA 2015 öğrenci anketinin (St094Q01na- St094Q05na) ölçme değişmezliğinin farklı yöntemlerle incelenmesi. Demirel, Ö. ve Dinçer, S. (Ed.), Küresel Dünyada Eğitim, içinde (s. 333-344). Ankara: Pegem Akademi. Yılmaz, V. ve Çelik, H. (2009). LISREL ile yapısal eşitlik modellemesi-1. Ankara: Pegem Akademi. Yoon, M. & Mark H. C. Lai (2018). Testing factorial invariance with unbalanced samples. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 25(2), 201-213.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8902
dc.description.abstractIn 2016, the Ministry of National Education conducted a study on ABİDE (Academic Skills Monitoring and Evaluation) to test the knowledge and skills of 8th grade students. It is aimed to establish a monitoring and evaluation system at national level with the ABİDE, which is planned to be implemented every two years. As it is the first application of ABİDE 2016 study in our country, it is very important to carry out the measurement invariance studies for the validity of the results. In addition, the most important factor affecting the students' achievements in recent years is shown as the quality of their teachers. Within the scope of this research, the measurement invariance of the students' success in the Turkish and Science courses was examined according to teachers’ education level and professional experience. Data obtained from the General Directorate of Measurement, Evaluation and Examination Services of the Ministry of National Education were used in the study. In the study, student answers and teacher questionnaire data which are given to multiple choice items in ABİDE 2016 Turkish and science tests were used. While all the data were used in the analysis made according to the professional experience, the sub-sampling method was used to examine the measurement invariance according to the education level. Factor 10 and Mplus 7 programs were used to analyze the data. At the end of the study, the Turkish and science achievement models tested for measurement invariance provided all the stages of measurement invariance among the student groups formed according to the teachers' professional experience and education level.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 3 Araştırma Problemi 4 Sayıltılar 5 Sınırlılıklar 5 Tanımlar 5 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 6 Geçerlik ve Ölçme Değişmezliği 6 Ölçme Değişmezliği 7 Açımlayıcı Faktör Analizi 10 Yapısal Eşitlik Modeli 11 Doğrulayıcı Faktör Analizi 15 Çok Gruplu Doğrulayıcı Faktör Analizi 16 Türkçe ve Fen Bilimleri Başarısını Etkileyen Faktörler 19 İlgili Araştırmalar 21 Bölüm 3 Yöntem 25 Araştırma Yöntemi 25 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 25 Veri Toplama Süreci 29 Veri Toplama Araçları 30 Verilerin Analizi 30 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 40 Araştırmanın 1. Alt Problemine Yönelik Bulgular 40 Araştırmanın 2. Alt Problemine Yönelik Bulgular 45 Araştırmanın 3. Alt Problemine Yönelik Bulgular 50 Araştırmanın 4. Alt Problemine Yönelik Bulgular 52 Araştırmanın 5. Alt Problemine Yönelik Bulgular 57 Araştırmanın 6. Alt Problemine Yönelik Bulgular 62 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 64 Sonuçlar 64 Öneriler 66 Kaynaklar 68 EK-A: Eğitim Durumuna Göre Türkçe Modeli Değişmezlik Aşamaları 75 EK-B: Mesleki Deneyime Göre Fen Bilimleri Modeli Değişmezlik Aşamaları 79 EK-C: R Programı Alt Örnekleme Metodu Komut Dizisi 83 EK-Ç: Veri Talebi Cevap Yazısı 84 EK-D: Veri Talebi Dilekçesi 85 EK-E: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 86 EK-F: Etik Beyanı 87 EK-G: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 88 EK-H: Thesis Originality Report 89 EK-I: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 90  tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖlçme değişmezliğitr_TR
dc.subjectABİDE 2016tr_TR
dc.subjectÖğretmen özellikleritr_TR
dc.subjectÇok gruplu doğrulayıcı faktör analizitr_TR
dc.subjectAlt örnekleme metodutr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleAbide 2016 Türkçe ve Fen Bilimleri Alt-Testlerinin Öğretmen Özelliklerine Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of Measurement Invariance of Turkish and Science’s Subtests on Abide 2016 In Relation to Characteristics of Teacherstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMillî Eğitim Bakanlığı 8. Sınıf seviyesindeki öğrencilerinin bilgi ve becerilerini test etmek amacıyla 2016 yılında ABİDE (Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi) uygulamasını gerçekleştirmiştir. İki yılda bir uygulanması planlanan ABİDE ile ulusal düzeyde izleme ve değerlendirme sistemi kurulması amaçlanmaktadır. ABİDE 2016 çalışmasının ülkemizde ilk defa uygulanması nedeniyle sonuçlarının geçerliğine yönelik ölçme değişmezliği çalışmalarının yürütülmesi oldukça önemlidir. Ayrıca son yıllarda yapılan araştırmalarda öğrencilerin başarılarını etkileyen en önemli faktör öğretmenlerinin niteliği olarak gösterilmektedir. Bu araştırma kapsamında öğretmenlerin eğitim düzeyi ve mesleki deneyimlerine göre öğrencilerin Türkçe ve fen Bilimleri testlerindeki başarılarının ölçme değişmezliği incelenmiştir. Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan veriler kullanılmıştır. Araştırmada, ABİDE 2016 Türkçe ve fen bilimleri testlerinde bulunan çoktan seçmeli maddelere verilen öğrenci yanıtları ile öğretmen anketi verileri kullanılmıştır. Mesleki deneyime göre yapılan analizlerde verilerin tamamı kullanılırken eğitim düzeyine göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi aşamasında alt örnekleme metodu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Factor 10 ve Mplus 7 programlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonunda ölçme değişmezliği test edilen Türkçe ve fen bilimleri başarısı modelleri öğretmenlerin mesleki deneyimi ve eğitim düzeyine göre oluşturulan öğrenci grupları arasında ölçme değişmezliğinin tüm aşamalarını sağlamıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0003-1965-0671tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record