Show simple item record

dc.contributor.advisorİş Güzel, Çiğdem
dc.contributor.authorDemir, Şennur
dc.date.accessioned2019-09-16T06:11:54Z
dc.date.issued2019-07-10
dc.date.submitted2019-07-10
dc.identifier.citationDemir, Ş. (2019). Feridun Oral'ın resimli öykü defteri üzerine bir doküman incelemesi. (Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.tr_TR
dc.identifier.uriYL-62611
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8906
dc.description.abstractThis study was designed as “A Document Analysis on Feridun Oral's Picture Story Books”. The study includes 15 story books both written and illustrated by Oral between 1993 and 2017. The aim of this study is to perform formal, contextual and artistic analyses of illustrations and texts of Oral's 15 story books. For document analysis, “Picture and Text Analysis Items” were created by making use of literature and arrangements were made according to expert opinions and finalized. In the analysis of the data, besides document analysis, content analysis was performed and descriptive statistics methods were also used. The validity of the study was tried to be ensured by expert opinions and the reliability of the study was ensured by the internal consistency of the evaluations performed by another person besides the researcher. The internal consistency between the researcher and the other field expert's evaluations was 0.92, which is a very high level of reliability. According to the findings of the study, when the illustrations were examined, 91% of them were formal; 80% in terms of content and 99% in terms of artistic aspects were given in accordance with these qualities. Other way, 97% of the texts in terms of formal analysis; 94% in context; 92% of the artistic qualities were observed. This study is important in that it provides information about the analysis of the formal, contextual and artistic components of the paintings and texts of Feridun Oral's illustrated story books and will contribute to children's literature in this context.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini viii Simgeler ve Kısaltmalar Dizini ix Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 4 Araştırma Problemi 5 Alt problemler. 5 Sayıltılar 5 Sınırlılıklar 6 Tanımlar 6 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 7 Çocuk Edebiyatı ve Resimli Öykü Kitapları 7 Resimli Öykü Kitaplarının Biçimsel Açıdan Özellikleri 11 Resimli Öykü Kitaplarının İçeriksel Açıdan Özellikleri 14 Resimli Öykü Kitaplarının Sanatsal Açıdan Özellikleri 18 Resimli Öykü Kitaplarında Olmaması Gereken Özellikler 21 Resimli Öykü Kitabı İllüstratörü ve Yazarı Feridun Oral 24 İlgili Çalışmalar 25 Bölüm 3 Yöntem 35 Araştırmanın Doküman Seçimi 35 Veri Toplama Araçları 36 Veri Toplama Süreci 41 Verilerin Analizi 41 Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği 42 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 44 Feridun Oral’ın Analiz Edilen Öykü Kitaplarındaki Resimlerin Bulguları 44 Feridun Oral’ın Analiz Edilen Öykü Kitaplarındaki Resimlerin Biçimsel Bulguları 44 Feridun Oral’ın Analiz Edilen Öykü Kitaplarındaki Resimlerin İçeriksel Bulguları 52 Feridun Oral’ın Analiz Edilen Öykü Kitaplarındaki Resimlerin Sanatsal Bulguları 65 Feridun Oral’ın Analiz Edilen Öykü Kitaplarındaki Metinlerin Bulguları 69 Feridun Oral’ın Analiz Edilen Öykü Kitaplarındaki Metinlerin Biçimsel Bulguları 70 Feridun Oral’ın Analiz Edilen Öykü Kitaplarındaki Metinlerin İçeriksel Bulguları 72 Feridun Oral’ın Analiz Edilen Öykü Kitaplarındaki Metinlerin Sanatsal Bulguları 91 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 96 Sonuç ve Tartışma 96 Öneriler 113 Kaynaklar 115 EK-A: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 122 EK-B: Etik Beyanı 123 EK-C: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 124 EK-Ç: Thesis Originality Report 125 EK-D: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 126tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectFeridun Oraltr_TR
dc.subjectResim ve metin analizi
dc.subjectBiçimsel analiz
dc.subjectİçeriksel analiz ve sanatsal analiz
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitim::Eğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.::Eğitimci sistemleri. Yazar sistemleritr_TR
dc.subject.meshMedical Subject Headings::E::Educationtr_TR
dc.titleFeridun Oral’ın Resimli Öykü Kitapları Üzerine Bir Doküman İncelemesitr_TR
dc.title.alternativeA Document Analysis On Feridun Oral’s Picture Story Bookstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetResimli öykü kitaplarının okumaya başlama, okumaktan zevk alma ve okumayı sevme açısından önemi yadsınamaz. Dolayısıyla, okuma üzerinde büyük bir yeri olan resimli öykü kitaplarının resimlemelerinin ve metinlerinin bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bu kapsamda, bu çalışma “Feridun Oral’ın Resimli Öykü Kitapları Üzerine Bir Doküman İncelemesi” olarak tasarlanmıştır. Çalışma, Oral’ın 1993- 2017 yılları arasında kendisinin yazıp resimlediği 15 öykü kitabını kapsamaktadır. Araştırmada, Oral’ın bu 15 öykü kitabının resimlemelerinin ve metinlerinin biçimsel, içeriksel ve sanatsal açıdan analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Doküman analizi için, literatürden yararlanılarak “Resim ve Metin Analiz Maddeleri” oluşturulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda düzenlemeler yapılarak maddelere son hali verilmiştir. Bu analiz maddeleri doğrultusunda Oral’ın 15 öykü kitabının her bir sayfası ayrı ayrı ele alınarak incelenmiştir. Verilerin analizinde doküman yanında içerik analizi gerçekleştirilmiş, bunun yanı sıra betimsel istatistik yöntemlerinden de yararlanılmıştır. Çalışmanın geçerliği uzman görüşleriyle, güvenirliği ise araştırmacı yanında alandan başka bir kişinin de gerçekleştirdiği değerlendirmelerin iç tutarlığı ile sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmacı ve analizi gerçekleştiren diğer alan uzmanının değerlendirmeleri arasındaki iç tutarlılık 0.92 olarak elde edilmiştir ki bu da oldukça yüksek bir güvenirlik düzeyidir. Çalışmanın bulgularına göre, resimlemeler incelendiğinde biçimsel açıdan kitapların %91’inde; resimlemeler içeriksel açıdan kitapların %80’ninde ve resimlemeler sanatsal açıdan kitapların %99’unda bu niteliklere uygun şekilde verildiği görülmüştür. Diğer yandan, metinler incelendiğinde biçimsel açıdan kitapların %97’sinde; içeriksel açıdan kitapların %94’ünde; sanatsal açıdan kitapların %92’sinde beklenilen niteliklerin gözlemlendiği tespit edilmiştir. Çalışmanın Feridun Oral’ın resimli öykü kitaplarının resim ve metinlerinin ayrı ayrı biçimsel, içeriksel ve sanatsal bileşenlerinin analizleri hakkında bilgi vermesi açısından önemli olduğu ve bu kapsamda çocuk edebiyatına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.subject.ieeeIEEE Thesaurus Terms::Education::Trainingtr_TR
dc.subject.ericERIC Thesaurus::Humanities::Childrens Literaturetr_TR
dc.subject.jitaJITA Classification System of Library and Information Science::Industry, profession and education::Educationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess