Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Sibel
dc.contributor.authorKaradağ Öncel, Eda
dc.date.accessioned2019-09-23T12:05:36Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-29
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8992
dc.description.abstractMindfulness, defined as non-judgmental-present-moment awareness, seems to be a relation between well-being and working life conditions has been examined with different extents and has been the subject of interventions. Mindfulness of pediatric residents has not been studied in Turkey, and given the complexity of interaction between work and personal life there is an importance to assess this interaction. In this cross-sectional study, it is aimed to investigate sociodemographic characteristics, health status, wellbeing, work-related quality of life and mindfulness among pediatric residents working in Ankara with questionnaire prepared in accordance with the related scales and variables based on personal notification, and to evaluate potential relations between these characteristics. Pediatric residents who were continuing education at six universities and four teaching and research hospitals in Ankara were invited to complete a survey assessing demographic characteristics, health status, wellbeing (The Mental Health Continuum Short Form), work strain (Swedish Demand-Control-Support Questionnaire), working life quality (Work Related Quality of Life Scale), and mindfulness (Mindful Attention Awareness Scale). Of the 486 pediatric residents, 355 of them completed the survey forms (completion 73%). In the study, gender (females), regular alcohol consumption, having health complaints and chronic illness, taking regular medication, low income adequacy score, low well-being score, low working life quality score had a significantly lower mean level of mindfulness score. Pearson’s and Spearman’s coefficient values indicated low-moderate positive correlation between mindfulness and well-being, working life quality, job and career satisfaction, working conditions scores.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBilinçli farkındalıktr_TR
dc.subjectçalışma yaşamı kalitesitr_TR
dc.subjectiş baskısıtr_TR
dc.subjectiyilik durumutr_TR
dc.subjectpediatri asistanıtr_TR
dc.titleAnkara’da Pediatri Araştırma Görevlilerinin Çalışma Yaşamı Özellikleri ve İşle İlgili Yaşam Kalitesi ve Bilinçli Farkındalık Düzeyi Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBilinçli farkındalık yargısız olarak mevcut anın farkındalığı olarak tanımlanır, iyilik hali ve çalışma yaşamı ile arasındaki ilişki son yıllarda farklı boyutları ile incelenmekte ve müdahalelere konu olmaktadır. Türkiye'de pediatri asistanlarında bilinçli farkındalık çalışılmamıştır ve iş ile kişisel yaşam arasındaki etkileşimin karmaşıklığı göz önüne alındığında bu etkileşimin değerlendirilmesi önemlidir. Bu kesitsel araştırmada Ankara'daki pediatri asistanlarının sosyodemografik özellikleri, sağlık durumu, iyilik durumu, işle ilgili yaşam kalitesi ve bilinçli farkındalık durumunun kişisel bildirime dayalı olarak ilgili ölçekler ve değişkenler doğrultusunda hazırlanan anket aracılığı ile araştırılmış ve bu özellikler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ankara'da altı üniversite ve dört eğitim ve araştırma hastanesinde eğitimine devam eden tüm pediatri asistanları demografik özellikler, sağlık durumu, iyilik durumu (Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu), iş baskısı (İsveç İş Yükü-Kontrolü-Destek Ölçeği), çalışma yaşamı kalitesi (İşle İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği) ve bilinçli farkındalık (Bilinçli Farkındalık Ölçeği) durumunu ölçen anket formları doldurmak üzere çalışmaya davet edilmiştir. Toplam 486 pediatri asistanından 355'i (tamamlanma yüzdesi 73) anket formlarını tamamlamıştır. Değişkenler içinde cinsiyet (kadın olma), düzenli alkol kullanımı, herhangi bir sağlık yakınması ve kronik hastalık varlığı, düzenli ilaç kullanımı, gelir yeterliliği puanı düşük, toplam iyilik ve çalışma yaşamı kalitesi düşük olanlarda bilinçli farkındalık puanı daha düşük saptanmıştır. Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları bilinçli farkındalık ve toplam iyilik puanı, çalışma yaşamı kalitesi puanı, iş kariyer memnuniyeti puanı ve çalışma koşulları puanları arasında düşük-orta düzeyde pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEpidemiyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-23T12:05:36Z
dc.identifier.ORCID0000-0001-6488-8641tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record