Show simple item record

dc.contributor.advisorSeyitdanlıoğlu, Mehmet
dc.contributor.authorÇiloğlu, Burcu
dc.date.accessioned2019-09-24T07:09:27Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-16
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8996
dc.description.abstractABSTRACT ÇİLOĞLU, Burcu. 1848- 1849 Hungarian War of Freedom and Hungarian Refugees Problem, Master’s Thesis, Ankara, 2019. Hungarians have been struggling for political, cultural, economic and social in order to establish a state and independent. From March 15. 1848, the Hungarians opposed pressures for their freedom and were dragged into the 1848 Revolution. The years of 1830-1867 when the Hungarians made efforts to establish a state. 1789 The effects of the French Revolution also influence the idea of independence of the Hungarians. Freedom movements in Europe have shown nationalistic and liberal characteristics. In 1848, the Hungarians wanted to establish the Hungarian Republic and made many battles with Austria. Their only goal was to leave Austria. Lajos Kossuth led a new parliament. Patriots such as Lajos Kossuth, Sándor Petőfi and János Damjanich have fought for autonomous Hungary. They started the war of independence against Austria, but Austria agreed with Russia to suppress the Hungarian uprising. The Hungarians defeated by the Russians' military power and could not resist. Austria repressed the revolution and tied Hungary back to itself. Many Hungarians were killed. The Hungarians and the Poles could not stand any longer and took refuge in the Ottoman Empire. The diplomatic crisis arose after Austria demanded the Hungarian refugees, and Russia also demanded Polish refugees from the Ottoman Empire. The Ottoman Empire rejected this request and the Hungarian Refugees problem began to develop. The aim of this study is to explain the revolution that occurred between the years of 1848 and 49 in Hungary, the conflicts that occurred and the issue of the Hungarian Refugees. Lajos Kossuth, who had a very important role in the struggle for Hungarian freedom, was introduced. It is to reveal how the Ottoman Empire helped the refugees to asylum for the Hungarian struggle for independence. Refugees' taking refuge process and diplomatic relations with the Ottoman Empire is examined. The study is based on the influence of the Hungarian freedom struggle on both the Hungarians and European States. In the light of Hungarian literature, Turkish literature and Ottoman documents, the 1848 revolution and the Refugees Problem were examined. It is concluded that the struggle for the Hungarian liberation had affected not only Hungary, but all Europe, and how efforts were made to implement the reforms. Keywords: Hungarian, Pole, Hungarian refugee, Hungarian war of freedom, Refugees, The Ottoman Empire, Turkish-Hungarian relations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMacartr_TR
dc.subjectLehtr_TR
dc.subjectMacar mültecitr_TR
dc.subjectMacar özgürlük mücadelesitr_TR
dc.subjectMültecilertr_TR
dc.subjectOsmanlı Devletitr_TR
dc.subjectTürk- Macar ilişkileritr_TR
dc.title1848-1849 Macar Özgürlük Mücadelesi ve Macar Mülteciler Meselesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET ÇİLOĞLU, Burcu. 1848-1849 Macar Özgürlük Mücadelesi ve Macar Mülteciler Meselesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Macarlar bağımsız olabilmek, kendilerine özgü bir devlet kurabilmek için siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal açıdan çok mücadele vermişlerdir. 15 Mart 1848’den itibaren Macarlar özgürlükleri uğruna baskılara karşı gelmişler ve 1848 İhtilâllerine sürüklenmişlerdir. 1830- 1867 yılları Macarların devlet kurabilmek için çaba sarf ettiği yıllardır. 1789 Fransız İhtilâli de Macarların bağımsızlık fikri üzerinde etkilidir. Bu dönemde Avrupa’da meydana gelen devrim hareketleri de milliyetçi ve liberal özellikler göstermekteydi. 1848 yılında Macarlar Avusturya ile pek çok savaşlar vererek Macar Cumhuriyetini kurmak istediler. Tek hedefleri Avusturya’dan ayrılmak idi. Lajos Kossuth önderliğinde yeni bir meclis kuruldu. Lajos Kossuth, Sándor Petőfi ve János Damjanich gibi vatanseverler özerk Macaristan için mücadele ettiler. Avusturya’ya karşı açtıkları savaşta Avusturya, Ruslardan yardım isteyerek onları bastırmak istedi. Rusların askerî gücü karşısında Macarlar direnemediler ve yenildiler. Avusturya ayaklanmayı bastırdı ve Macarları tekrar kendisine bağladı. Pek çok Macar katledildi. Macarlar ve Lehler daha fazla dayanamadılar ve Osmanlı Devleti’ne sığındılar. Avusturya'nın Macar, Rusya'nın da Leh asıllı mültecileri Osmanlı Devleti’nden iadesini talep etmesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun da bu isteği geri çevirmesi üzerine diplomatik kriz oluştu. Bunun üzerine Macar Mültecileri problemi gelişmeye başladı. Bu çalışmanın amacı, Macaristan’da 1848- 49 yılları arasında patlak veren ihtilâli, ağırlıklı olarak Macar kaynaklar kullanılarak meydana gelen muharebeleri ve Macar Mülteciler Meselesini anlatmaktır. Macar Özgürlük Mücadelesinde çok büyük rol oynayan Lajos Kossuth tanıtılmaya çalışılmıştır. Macarların bağımsızlık mücadelesinin başarısızlıkla son bulmasından dolayı Osmanlı Devleti’ne sığınma talep ettikleri ve Osmanlı Devleti’nin de nasıl yardım ettiğini ortaya koymaktır. Mültecilerin Osmanlı Devleti’ne sığınma süreci ve yürütülen diplomatik ilişkiler ele alınmıştır. Çalışma da Macar Özgürlük Mücadelesinin hem Macarlar hem de Avrupa Devletleri üzerindeki etkileri temel alınarak yazılmıştır. Macarca literatür, Macarca kaynaklar, Türkçe literatür ve Türkçe belgeler ışığında 1848 İhtilâli ve Mülteciler Meselesi incelenmiştir. Macar Özgürlük Mücadelesinin sadece Macaristan’ı değil tüm Avrupa’yı etkilediği ve reformları hayata geçirmek için nasıl çaba harcandığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelime: Macar, Leh, Macar Mülteci, Macar Özgürlük Mücadelesi, Mülteciler, Osmanlı Devleti, Türk- Macar İlişkileritr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record