Show simple item record

dc.contributor.advisorAy, Resul
dc.contributor.authorKılkış Yaprak
dc.date.accessioned2019-09-24T09:02:48Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-18
dc.identifier.citationKılkış, Y. (2019). 18-19. Yüzyıllarda Kütahya Çiniciliği: Üretim İlişkileri, Çini Ticareti ve Motifler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9008
dc.description.abstractThe tiles reflecting the social character of the city of Kutahya are a folkloric occupation manifested from the city's existing resources. This occupation has continued throughout the ages and became the only important craft of the city. The tile art that started in the Germiyanoğulları period in Kütahya reached its peak in the 18th century Ottoman Empire. The most important reasons for this were the development of the architectural order that supported tile-making in the Ottoman period, the Armenian trade networks covering the city and the consumption of coffee, which was observed to increase all over the world in the 18th century. The order networks that developed with coffee cups increased the demand for Kütahya tiles in this period. As a result of the archaeological excavations, it has been determined that the 18th century Kütahya tiles reached Asia, Europe, the Balkans and the Middle East/Mesopotamia. The fact that the Kütahya tile makers were mostly Armenians in the 18th century shows that this art was supported through commercial networks. In addition, the new motifs used in tiles are another proof of the existence of commercial connections with different geographies. However, despite all these commercial activities, the scarcity of spatial data and trade documents creates uncertainty in the production chain. There are very limited studies in which Kütahya's tile art and urban texture are centered and examined together. However, it is difficult to understand the dimensions of production here, considering the tiling, which has become an image of the city, outside the urban context. Therefore, the study will focus on this point and the urban economy and tile production will be examined.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………………………………………………....………..i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………………………………………………………....………….………….… ii ETİK BEYAN………….……………………………………..………...………..……….....…iii ÖZET…………………………………………………………………………….………….......iv ABSTRACT…………………………………………………………………….……….......….v İÇİNDEKİLER………………………………………………………………….....……….…vi KISALTMALAR DİZİNİ……………………………………………………..…..................viii TABLOLAR DİZİNİ …………………………………………………………...……………..x ŞEKİLLER DİZİNİ …………………………………………………………......…………....xi HARİTALAR DİZİNİ…………………………………………………………......................xiii RESİMLER DİZİNİ………………………………………………………….........................xiv GİRİŞ…………………………………………………………………………………………….1 1. BÖLÜM: KÜTAHYA’DA DOĞAL ÇEVRE VE YÜZYILLARA GÖRE SERAMİK ÜRETİMİ 8 1.1. KÜTAHYA’DA DOĞAL ÇEVRE 8 1.2. TARİH İÇİNDE KÜTAHYA 14 1.3. KÜTAHYA’DA ÇİNİ ÜRETİMİNİN GEÇMİŞİ 37 1.3.1. Antik Çağlardan Osmanlı Dönemine Kadar 37 1.3.2. Osmanlı Döneminde Çini Üretimi (18. Yüzyıla Kadar) 43 1.3.3. Ermenilerin Ticari Etkinliklerine Dair 51 2. BÖLÜM: 18. YÜZYILDA KÜTAHYA’DA ÇİNİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ………………………………………………………………………................…..60 2.1. 18. YÜZYILDA KÜTAHYA’NIN GENEL EKONOMİK DURUMU ....60 2.2. 18. YÜZYILDA KÜTAHYA’DA ÇİNİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ 64 2.3. ÇİNİ MOTİFLERİ: 18. YÜZYIL SANAT ANLAYIŞI VE ÇİNİ SANATINA YANSIMASI 80 3. BÖLÜM: MODERNLEŞME ETKİSİNDE KÜTAHYA EKONOMİSİ VE ÇİNİ ÜRETİMİ 86 3.1. 19. YÜZYILDA VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA KÜTAHYA'NIN EKONOMİSİNE DAİR 86 3.1.1. 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ekonomik Daralma 86 3.1.2. 19. Yüzyılın İkinci Yarısından Sonra Kütahya'nın Sosyal ve Ekonomik Durumu……………………………………………………………………………93 3.1.2.1. 19. Yüzyıl Sonları ve 20. Yüzyıl Başlarında Kütahya'da Halı Üretimi……………………………………………………………………..97 3.2. GELİŞEN OSMANLI MİMARİSİNİN ETKİSİNDE KÜTAHYA ÇİNİLERİNDE YENİDEN CANLANMA 101 SONUÇ 110 KAYNAKÇA 112 EK 1. 12 Temmuz 1766 Tarihli Narh Düzenlemesi………………………………….……..131 EK 2. Orijinallik Raporu…………………………………………………………………….132 EK 3: Etik Kurul ya da Muafiyet İzni……………………………………………………....133tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectOsmanlıtr_TR
dc.subjectKütahyatr_TR
dc.subjectÇinitr_TR
dc.subjectÇini üretimitr_TR
dc.subjectÜretim ilişkileritr_TR
dc.subjectÇini ticaretitr_TR
dc.subjectErmenilertr_TR
dc.subjectMotiflertr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tarihtr_TR
dc.title18-19. Yüzyıllarda Kütahya Çiniciliği: Üretim İlişkileri, Çini Ticareti ve Motiflertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKütahya kentinin toplumsal mahiyetini ve tarihsel seyrini aksettiren çiniler, şehrin mevcut kaynaklarından tecelli eden folklorik bir meşgaledir. Bu meşgale çağlar boyunca sürdürülmüş ve kentin tek mühim zanaatı haline gelmiştir. Kütahya’da Germiyanoğulları dönemiyle başlayan çini sanatı, 18. yüzyıl Osmanlı’sında doruk noktasına ulaşmıştır. Bunun en mühim sebepleri, Osmanlı döneminde çiniciliği destekleyen mimari düzenin gelişmesi, kenti kapsayan Ermeni ticaret ağları ve 18. yüzyılda tüm dünyada arttığı gözlenen kahve tüketimidir. Kahve fincanlarıyla birlikte gelişen sipariş ağları, bu dönemde Kütahya çinilerine olan talebin artmasını sağlamıştır. Nitekim kazılar sonucunda 18. yüzyıla ait Kütahya çinilerinin, Asya, Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu/Mezopotamya bölgelerine kadar ulaştığı da tespit edilmiştir. 18. yüzyılda Kütahya çinicilerinin çoğunlukla Ermeni olması, ticari ağlar vasıtasıyla bu sanatın desteklendiğini göstermektedir. Bunun yanında çinilerde kullanılan devşirme motifler de, farklı coğrafyalarla kurulan ticari bağlantıların varlığının bir diğer kanıtıdır. Ancak tüm bu ticari faaliyetlere karşın, mekânsal verilerin ve ticaret belgelerinin azlığı, üretim zincirinde bir belirsizlik yaratmaktadır. Kütahya’nın çini sanatının ve kent dokusunun merkeze alınarak birlikte incelendiği çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Ancak adeta bir kent imgesi haline gelen çiniciliğin, kent bağlamı dışında ele alınması, buradaki üretimin boyutlarını anlamayı zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla çalışmada bu nokta üzerinde durulacak, kent ekonomisi ve çini üretimi mercek altına alınacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess