Show simple item record

dc.contributor.advisorTuran, Sevgi
dc.contributor.authorAlper, Züleyha
dc.date.accessioned2019-09-30T06:21:33Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-09-18
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/9109
dc.description.abstractMedical education is a dynamic process and needs to be continuously adapted to the current conditions, environment and time. Today, one of the important steps of the procedures aiming to increase the quality in medical education is to evaluate the education program and to make changes for improvement. Questionnaires have been used for many years in the evaluation of education by students and are an essential and important part of the assessment of teaching effectiveness. The aim of this study is to evaluate the feedback and academic achievements of Term 1 students on the committees during 2016-2017 academic year in which integrated program is implemented for the first time and the following two academic years. The opinions of the students about the education they received were obtained from the feedback forms prepared with 5-point Likert scale. The themes “Information and Communication”,“Structure”,“Integration”,“Content”,“Assessment and Evaluation” and “General”, except for Board 2 öğrenci, have improved significantly compared to the first year. The training was transformed into a dynamic process by evaluating the data both for the evaluation of the process and for the preparation of the program for the next year. In addition, the students were informed about the improvements made according to the feedback received from them and thus they felt that they and their opinions were valued so that they could take an active role in this process which is important for BUÜTF.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiii 1. GİRİŞ 1 1.1. Amaçlar 7 1.2. Kapsam 7 2. GENEL BİLGİLER 7 2.1. Program Değerlendirme 2.2. Program Değerlendirme Teorileri ve Modelleri 2.2.1. Teoriler 2.2.2. Modeller 2.3. Program Değerlendirmede Öğrencilerin Rolü 2.4. BUÜTF Tıp Eğitiminin Genel Özellikleri 2.4.1. Aşama 1: Genel Bakış 2.4.2. Aşama 2: Genel Bakış 2.4.3. Aşama 3: Genel Bakış 2.5. BUÜTF de Yapılanlar 2.5.1. Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Değerlendirmeler 2.5.2. Öğrenme Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Değerlendirmeler 8 10 10 11 14 16 19 21 21 22 22 23 3. GEREÇ ve YÖNTEM 24 3.1. Çalışmanın Tipi 3.2. Çalışmanın Yeri 3.3. Katılımcılar 3.4. Veri Toplama Araçları 3.4.1. BUÜTF Eğitim Modeli 3.4.2. BUÜTF Sınav Uygulamaları 3.5. Uygulama 3.6. İstatistiksel Analiz 3.7. Etik Onay 4. BULGULAR 24 24 25 25 26 27 28 28 28 29 5. TARTIŞMA 85 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 91 7. KAYNAKLAR 93 8. EKLER 8.1. Etik Kurul İzni 8.2. 2015-2016 TEAD BUÜTF Eğitim Programı Değerlendirme ve Öneri Raporu 8.3. Kurul Değerlendirme Anketi 8.4. Kurulsonu Öğretim Üyesi Geribildirim Toplantısı Davet 8.5. 2017-2018 Dönem 1 Kurulsonu Toplantı Raporları 8.6. Tez Çalışması Orjinallik Raporu 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecttıp eğitimitr_TR
dc.subjectentegrasyontr_TR
dc.subjecttıp öğrencisitr_TR
dc.subjectprogram değerlendirmetr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıptr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.subject.meshTıp Eğitimitr_TR
dc.titleBursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Eğitim Programına Geçiş Sonrasında Dönem 1 Öğrenci Başarı ve Görüşlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTıp eğitimi dinamik bir süreçtir ve güncel şartlara, ortam ve zamana göre sürekli uyarlanması gerekmektedir. Günümüzde tıp eğitiminde niteliğin artırılmasını amaçlayan uygulamaların önemli adımlarından biri uygulanan eğitim programının değerlendirilmesi ve gelişime yönelik değişikliklerin dinamik bir şekilde yapılabilmesidir. Eğitimde öğrencilerin programı değerlendirmelerinde değerlendirme anketleri uzun yıllardır kullanılmaktadır ve öğretim etkinliğinin değerlendirilmesinin gerekli ve önemli bir parçasıdır. Bu çalışmanın amacı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde değişen tıp eğitimi modelinin uygulamaya girdiği 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ile birlikte, izleyen iki eğitim-öğretim yılı boyunca, dönem 1 öğrencilerinin kurullarda almış oldukları eğitime yönelik geribildirimlerinin ve akademik başarılarının incelenmesidir. Öğrencilerin kurullarda almış oldukları eğitime ilişkin görüşleri 5 li Likert ölçeği ile hazırlanan geribildirim formlarından elde edilmiştir. “Kurul 2” dışında öğrenci geribildirimlerinin “Bilgilendirme ve İletişim”, “Kurul Yapılanması”, “Entegrasyon”, “İçerik”, “Ölçme-Değerlendirme” ve “Genel Görüş” temaları ilk yıla kıyasla belirgin iyileşme göstermiştir. Elde edilen verilerin hem sürecin değerlendirilmesi hem de bir sonraki yılın program hazırlığında kullanılmak üzere değerlendirmeye alınması ile eğitim dinamik bir sürece dönüştürülmüştür. Ayrıca kendilerinden alınan geribildirimlere göre yapılan iyileştirmeler konusunda öğrenciler bilgilendirilmiş ve böylece kendilerine ve görüşlerine değer verildiği hissettirilerek, BUÜTF için önemli olan bu süreçte etkin rol almaları sağlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTıp Eğitimi ve Bilişimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-30T06:21:33Z
dc.identifier.ORCID0000-0002-8349-986tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record