Show simple item record

dc.contributor.advisorTüzün, Hakan
dc.contributor.authorÖzer, Fatih
dc.date.accessioned2019-10-17T12:11:49Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-10
dc.identifier.citationÖzer, F. (2019). Kodlama Eğitiminde Robot Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Erişi, Motivasyon ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9227
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the effect of using robots in coding on achievement, motivation and problem solving skills of 5th-6th grade students. The study was conducted with 87 students in the central district of Bolu. The research design of the study was quasi-experimental type that included a control group. After six weeks of basic programming training, the experimental group students learned coding using robots for six weeks while the control group students learned coding without using robots for same period. “Personal Information Form”, “Achievement Tests”, “Problem Solving Inventory for Children” and “Motivation Scale” were used as data collection tools. Independent samples t-test, paired samples t-test and covariance analysis were used for data analysis. According to programming achievement scores, significant difference was found between the pretest-posttest scores of both groups. When the posttest scores of groups were compared, significant increase was found in favor of the experimental group. After the pretest scores were taken under control, a significant difference was found in favor of the experimental group. According to problem solving inventory scores, significant difference was found between the pretest-posttest scores of experimental group, whereas no significant difference was found in the control group. When the posttest scores of groups were compared, no significant difference was found between groups. When the pretest scores were taken under control, a significant difference was found in favor of the experimental group. According to motivation posttest results, robotic coding activities increased the students’ motivation but this increase was not significant.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖz ii Abstract iii Teşekkür iv Tablolar Dizini vii Şekiller Dizini ix Simgeler ve Kısaltmalar Dizini x Bölüm 1 Giriş 1 Problem Durumu 1 Araştırma Problemi 5 Sayıltılar 6 Sınırlılıklar 6 Tanımlar 7 Bölüm 2 Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar 8 Programlama ve Programlama Eğitimi 8 Programlama Öğreniminde Gerekli Bilgiler 11 Programlama Öğretiminde Yaşanan Zorluklar 13 Programlama Öğretiminde Gerekli Olan Beceriler 16 Problem ve Problem Çözme Becerileri 17 Öğrenme Ortamları ve Motivasyon 21 Blok Tabanlı Görsel Programlama 22 Blok Tabanlı Programlama Öğretiminin Katkıları ile İlgili Alanyazın 24 Eğitimde Robotik Kullanımı 27 Blok Tabanlı Robotik Programlama Öğretiminin Katkıları ile İlgili Alanyazın 31 Bölüm 3 Yöntem 35 Çalışma Grupları 36 Veri Toplama Araçları 39 Uygulama Süreci 48 Verilerin Analizi 55 Çalışmanın iç geçerliği 55 Çalışmanın dış geçerliği 56 Bölüm 4 Bulgular ve Yorumlar 57 Programlama Erişi Puanlarına İlişkin Bulgular 57 Problem Çözme Becerisi Puanlarına İlişkin Bulgular 60 Motivasyon Puanlarına İlişkin Bulgular 63 Bölüm 5 Sonuç, Tartışma ve Öneriler 64 Sonuç ve Tartışma 64 Öneriler 71 Kaynaklar 74 EK-A: Kişisel Bilgiler Formu 92 EK-B: Programlama Erişi Testi I 93 EK-C: Programlama Erişi Testi II 97 EK-Ç: Uygulama Basamakları Örnekleri (Kontrol Grubu) 102 EK-D: Uygulama Basamakları Örnekleri (Deney Grubu) 109 EK-E: Veri Toplama Araçları Kullanım İzinleri 116 EK-F: Etik Komisyonu Onay Bildirimi 117 EK-G: Etik Beyanı 118 EK-Ğ: Yüksek Lisans Tez Çalışması Orijinallik Raporu 119 EK-H: Thesis Originality Report 120 EK-I: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 121tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKodlamatr_TR
dc.subjectScratchtr_TR
dc.subjectRobottr_TR
dc.subjectErişitr_TR
dc.subjectMotivasyontr_TR
dc.subjectProblem çözmetr_TR
dc.subject.lcshEğitimtr_TR
dc.titleKodlama Eğitiminde Robot Kullanımının Ortaokul Öğrencilerinin Erişi, Motivasyon ve Problem Çözme Becerilerine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of Using Robotics in Teaching Coding on Achievement, Motivation and Problem Solving Skills of Middle School Studentstr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı, kodlama eğitiminde robot kullanımının 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin erişi, motivasyon ve problem çözme becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırma Bolu ili Merkez ilçesinde 87 öğrenciyle yürütülmüştür. Yarı deneysel desenlerden kontrol gruplu ön test – son test deney modeline göre hazırlanan araştırmada, altı haftalık temel programlama eğitiminin ardından, deney grubu öğrencileri altı hafta süresince robot kullanarak kodlama öğrenirken kontrol grubu öğrencileri aynı süre boyunca robot kullanmadan kodlama öğrenmişlerdir. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Programlama Erişi Testleri”, “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” ve “Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız örneklem t-testi, eşleştirilmiş örneklem t-testi ve kovaryans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda programlama erişi testi sonuçlarına göre her iki grupta da ön test - son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Grupların son test puanları karşılaştırıldığında deney grubu lehine anlamlı bir artış olduğu tespit edilmiş, ön test puanları kontrol altına alınarak yapılan analiz sonucunda ise deney grubu lehine anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Problem çözme envanteri sonuçlarına göre deney grubu ön test - son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuş, kontrol grubu ön test - son test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Grupların son test puanları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamış, ön test puanları kontrol altına alınarak yapılan analiz sonucunda ise deney grubu lehine anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Motivasyon son test sonuçlarına göre ise robotik kodlama faaliyetlerinin öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record